HomeSeparatie en DoleantiePagina 23

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MBnnronimrïn or RoMn’s srAN1JrUN'r. 21 _
hierbij vooral de apostolische vernianing, ,,dat een iegelijk in g gj
zijn gemoed ten volle verzekerd zü//,' want wie zonder dat de IE i
eere Gods of zijner ziele zaligheid hiertoe noopt, breekt met Z i5,
de kerk, waarvan hij lid was, spreekt hiermeê over die kerk een
oordeel uit, dat op hem zelven terugslaat, büaldien niet in den Q
hemel ontbonden wordt wat hü ontbindt op aarde. Een rechte r
E kerk van Christus zal daarom in geesáelignen zin den band met
­ ' wie één van haar leden was, niet dan in het uiterste geval
als geheel verbroken beschouwen, en steeds op nieuwe be-
vestiging van dien band bedacht zijn; maar /eer/creedzfelgd i,
` _· gesproken moet uiteraard elke geïnstitueerde kerk den band
t in rechten als niet meer bestaande beschouwen, zoodra krach-
­ tens een tweede wilsdaad der losmaking de eerste wilsdaad der
i Uverbinding door stipulatie” verbroken is. Immers kerkrechtelijk j
gesproken, vervalt dan voor elke verbintenis in rechten de fi
genoegzame recbtsbasis. De grondslag waarop de kerkrech-
Q telijke verbintenis aan het instituut rustte, zonk er onder weg.
’f ïáï
"""’""“ lt
Q e II. ·i
l ,
j nn anronnsrrn nar orzionr Tor nn enïxsrrrunnnnn KERKEN. A
ï "
l Is nu de dusver gegevene voorstelling de juiste, dan ligt `
j alzoo tusschen het Roomsche en Gereformeerde kerkrecht deze
1 vijiledige tegenstelling: lo Voor Rome is de geestelük mystieke ,
kerk, de zichtbaar wordende kerk en de geïnstitueerde kerk
lj, eáz en hetzelfde; volgens het Gereformeerde kerkrecht daaren­
tegen moet tusschen deze drie scherp onderscheiden worden. j
20 Volgens Rome wordt in de geïnstitueerde kerk, door het ·
onfeilbemr orgaan der sedes ezposzfoliea, of Apostolische stoel, ij
i Christus’ koningschap recdisáree/cs uitgeoefend; terwijl het Ge- ·.
l reformeerde kerkrecht, zulk een onfeilbaar orgaan niet erken-
, nende, de geïnstitueerde kerk ontstaan laat door de aan Gods ;
Woord gebonden wilsdaad der öelgders. 30 Naar Homes voorstel- ij
' ling wordt men lid der geïnstitueerde kerk door den Heiligen H
Doop, en ontstaat alzoo de ,,e0Zdslcer,t” ; volgens het Gereformeerde
E
» G