HomeSeparatie en DoleantiePagina 22

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 8.14 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

F ” 20 nn u1r1‘1<.nn1Ne.
­ in beginsel onbetwist. Iets wat bij onze Oalvinisten wel niet
anders kon gesteld worden, daar hun geheele optreden een A
E gevolg was óf van een reformeeren van de Roomsche kerk, `óf
Q van een breking met het Roomsehe instituut. Op dien grond ·
· verklaarden onze Calvinisten overgang uit de Roomsche, Luther-
sche of Anglicaansche kerken steeds voor geoorloofd. Viel er
i daarentegen sprake van overgang van de eene Gereformeerde kerk
pa A in de andere, met dien verstande dat deze beide in belijdenis, _ _
{ eeredienst en kerkregeering zuiver waren, dan eischten ze toe-
stemming van den kerkeraad dien men verliet en gemeen overleg
met den kerkeraad der kerk, waartoe HIGH wilde overgaan. Zoo bij _ ­
voorbeeld als men van de Nederduitsche wilde overgaan tot de {
Waalsche of Schotsche kerk. Maar, hoe voorzichtig men de zaak
jg] ­ ook overlegde, nooit is in twijfel getrokken, dat een Christen
formeel vrij was om /ueMeZ{j/c over zvjn eigen persoon te beseáiá/een; en
steeds is erkend dat geen kerk het recht had iemand tegen zijn
wil kerkrechtelijk gebonden te houden. Men mocht iemand die T
V scheiden wilde vermanen, raden en met de teederheid der liefde
dringen, maar rlzoiezgen kon men hem nooit. Omdat het instituut
til steunde op vrijwillige stipulatiën, moesö ook het recht tot ver-
breking van den band wel in beginsel erkend worden. p
Omgekeerd kon de geïnstitueerde kerk van haar zijde even·
min gedwongen worden, iemand als lid te behouden, die de E
stipulatiën verbrak of door zijn sehandelijken wandel een
schandvlek der kerk werd. Ze bezat daarom het recht van den
bem, mits onder de bedingen waaraan het uitspreken van dien
*i ban door Gods WOO1`d gebonden was; en hoewel deze ban gees- J
G telijk de gemeenschap nog nietgeheel afsneed, zoodat bijvoor-
beeld het kind uit zulk een gebannene soms toch tot den Doop
wierd toegelaten, zoo stond de gebannene nochtans feitelijk ,,buiten vri
ggi . de legerplaats” en kon geen enkel recht in de gemeenschap meer
uitoefenen. Doch over dit punt behoeft niet uitgeweid. De Dissolw
{ig Zzilims of ontbindbaarheid van den band met de geïnstitueerde kerk h
is in de toenmalige controvers met Home zoo principieel en j
breedvoerig behandeld, dat een iegelijk, die het goed recht van
onze Hervormers tegenover het instituut der Roomsche kerk i
erkent, formeel althans een iegelijks recht, om den band met ·
zijn kerk los te maken, wel zal moeten toegeven. Slechts geldt
if i
gi _ Z
`tçlüp r ,....,-. . , .L iï,;_-ar..«... · . A