HomeSeparatie en DoleantiePagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.11 MB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

.< _ ,. iq? _.i ..- .“-...-........­.­­­­~«­­«­···­~­-=­ ~ _,
, mz nrrrimnrne. « 19
l
geïnstitueerde kerk bestond, die in belijdenis, eeredienst en ii
.?’ kerkregeering aan de eischen van Gods Woord voldeed, tot Q
de stichting van zulk een betere kerkformatie over te gaan.
En de derde quaestie eindelijk gold de vraag, of iemand, die zich s ‘
; door belijdenis en stipulatie uit eigen hoofde aan eene geïnstitu­
F ~ eerde kerk in rechten verbonden had, de vrijheid behield om c. q.
dan öaml, die kam aan did insrfitzmá verbond, weer Z0s Ze maken;
. alsook of het kerkelijk instituut de vrijheid behield, om den band
j li,. met zulk een persoon te verbreken, kort gezegd: de quaestie `S
li der Dissolabiliias, gelijk Voetius het noemt. Ook hierbij nu
5 · moet scherp onderscheid gemaakt tusschen hetgeen in geesáelvylcm
_ i en hetgeen in keo·%:rec/ziel?/rm zin geldt; en dient in de tweede
, l plaats onderscheiden tusschen de velerlei oorzaken, die tot losma­
jl king van zulk een band nopen. Vertrekt iemand naar een andere
l plaats, dan is hij volkomen vrij, om zijn band, die hem aan de
‘ , plaatselijke kerk bond, los te maken, behoudens zijn verplichting
( in geestelijken zin, om dien elders weer aan te binden. Maar blijft - `
wonen waar hij woont, en ligt de beweegreden om met
zijn plaatselijke kerk te breken in hem zelven of in die kerk, G
' lt l _ dan is hij geestelijk hiertoe niet vrij, tenzij hij in zijn conscientie ;
j wete dat de handhaving van Gods eer hem hiertoe dwingt. "
', Verboden is dus alle breken 1net zijn kerk om persoonlijke
geschillen, ter oorzake van tuchtoefening, of met aardsche-
j bedoelingen; en geoorloofd kan breking slechts dan zijn bijaldien
ä ` óf hij zelf aan het geloof ontzonk, óf zijn kerk afging van den regel
j van Gods l/Voord; en wel dit laatste hetzij doordat die kerk zich _
A gat? feitelijk deforrneerde, hetzü doordien hij persoonlijk eerst later
M -! tot het inzicht kwam, hoe de kerk, waaraan hij zich verbonden F
heeft, in strijd met Gods Woord geformeerd was. Ook dan Yi
echter mag hij tot die breuke slechts overgaan, nadat vooraf j
i alle middelen zijn uitgeput, om de geïnstitueerde kerk, waar-
toe hg behoort, tot beter inzicht te brengen of met anderer " j
hulp te reforrneeren. ` ·j
Geesáelgk is de regel dus eenvoudig deze: Geen breuke tenzij ’
Gods Woord of de oprechtheid dit eischt. Kc2·k2·ecMelvj;`k daaren­
I ‘ tegen is het recht tot verbreking van' het aangegane verband i
• .
‘ t
I ‘ , u M __ , , . i