HomeSeparatie en DoleantiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.30 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

`w"""""""“ "‘’‘ " » ‘ ’ · W .­ · V- . A ~
` l ii? i
i
16 HET VOORTBESTAAN DER GEïNSTITUEERDE KERK. `
j eerste plaats op haar rust. Nu kunnen de ouders bij hun kerkelijke
stipulatiën wel de hulp der dienaren hierbü bedingen, maar
de kerkrechtelijke band tusschen de gedoopten en de dienaren
loopt dan toch altoos ooerde ouders, en werkt nooit rechtstreeks. 5
Doopleden, die burgerlijk als meerderjarig gelden, zijn uit dien
hoofde kerkrechtelijk onbestaanbaar, en kunnen nooit een zelfstaw ä
dige positie in de kerk als instituut erlangen. Slechts kunnen ze,
als zijnde tot hun jaren gekomen, door feitelijk de autoriteit van [
. den kerkeraad te erkennen, geacht worden zich als ,,kerkelijk nog ` j
omizozzrligeml aan zekere kerkelüke eoogrlp te hebben onderworpen.
Nooit echter kan deze lijdelijke hou-ding iemand de oollerecátevz Y
van de gemeenschap geven. Immers het siilzioyjqemle is hier niet j
, ‘ voldoende. De wilsdaad moet opzettelijk en openlijk zijn; De
j i .. ,,ioipZz`oiz¥a eef faciáa professio ezf oozifoeriemtioj zegt Voetius terecht,
Y, Mc non Sloüïüili./I Een zwijgende en bedekte belijdenis en aan- i
sluiting is hier niet voldoende (p. 31).
Om dit duidelijk te maken, merkt hij (blz. 20) op, dat ,,het j
»j‘ juiste inzicht in_ deze quaestie geheel beheerscht wordt door ·
de juiste onderscheiding tusschen de ”VOOI&fg3311dB’l0@(Z€7:g€b007'Zi6 ·
` en de eerst later volgende daadwerkelüke b€d667'i7lg//,' en doet
j hü uitkomen, hoe niet alleen Rome, maar ook een vriend van A
E Arminius in zijn Diairibe {Ze Disciplimi Eeclesiaszfica Yten deze ` E
E de onschriftuurlijke voorstelling bepleit. Waartegen hij dan
;_ op blz. 30 en 31 aanvoert, dat heel deze voorstelling, als
‘ kon de kerk iemand, zonder meer, reeds doo1· zijn Doop kerk-
Y _ rechtelijk binden, ,,indruischt tegen den staat en de conditie
van het volk van God,/' overmits iemand alsdan ,,zoneler ·
vrijwillige en uitdrukkelijke belüdenis van geloof en daad-
ti N werkelijke bekeering onder het volk zou gerekend worden";
en evenzoo naardien ,,zulk een gewelddadige en gedwon­ ‘ .
{ gene kerkelijke gemeenschap strijdt met den aard van het
j * geestelijk rijk van den Christus en de vrüheid van de con-
, scientie// 1). Zoo noodig als het dus was, om tegenover de val- ‘
statui et conditioni populi Dei, ut absque spontanea et p
exserta actualis conversionis et üdei suae professione,aliquos in numerum ‘
et ordinem suum adscribat. [Het strijdt met de staat en den aard van l
Gods volk, dat het personen in zijn getal opneme en boeke, die nog niet
' tot vrijwillige en gnitdrukkelijke belijdenis van hun daadwerkelijke {
{ bekeering en geloof gekomen zijn.] V
ë
i
I
dit hun YY ` _ _ ,­­-·· ` Y`_ Y _ Y Y__ jg . , Y A_Y__________;I.äï