HomeSeparatie en DoleantiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 1.19 MB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

J . . :~a.A ` ;,:,. X ,__ __,_ W, IE __ _V_.. , _,, r ï, N ( M ( N j a V?
nar voonrisnsrnnn mm GEïNS’l`ITUEERDE mak. 15 ë
dit uitdrukt. Neen, ook de gedoopte kinderen kunnen eerst later- J
door eigen wilsdaad tot belijdenis en het aangaan van die onmis­
· bare stipulatiën komen, waardoor ze alsdan eerst in vollen zin, per-
soonlijk, als leclen der geïnsziizfneerole kerk optreden ‘). In rechten.
definitief verbonden zijn ze door hun Doop nog niet; kerkrechtelpk
verbinden ze zich eerst peïsoonlvgjk door het doen van openbare-
V belijdenis en het aangaan van de noodige stipulatiën. Feitelijk
j vallen ze nil eigen koofele eerst onder de tucht, als ze door
die eigen stipulatiën zich aan die tucht onderworpen hebben 2).
X Kort saamgevat kan men dus zeggen: Door wedergeboorte wer-
den ze ingelijfd in het mystieke Lichaam van Christus; niet
in de zichtbare noch in de geïnstitueerde kerk. Doorclen keilágen.
( Doop werden zij openbaar niet in de onzichtbare kerk, .3
( , maar als behoorende tot de zichtbare, algemeene Christe­ ’_°
j lijke kerk op aarde; en eerst door lxelvyklenis en s25@2nlnz€ie· .
2 worden ze, als zijnde leden der onzichtbare kerk, en als ge- i
( doopten, nu ook toegelaten tot het volle genot van de leden der D F
( geïnstitueerde kerk. Wel hebben de gedoopten, krachtens hun
j plicht tot gehoorzaamheid aan hun ouders, den plicht om zich
aan de zorge der kerk te onderwerpen, en heeft de geïnsti­ j
i tueerde kerk, krachtens de gemaakte stipulatiën, den plicht om- .
V ook voor de gedoopten te zorgen; maar zelfoerzooroen reeklen
g heeft de gedoopte als zoodanig kerkelijk niet, en de kerk heeft 3,
over hem persoonlijk en.uit eigen hoofde in rechten geene be-
E voegdheid. Dit gaat zoover dat ons Doopformulier dan ook
j uitdrukkelijk bepaalt dat de plicht, om de gedoopten in de
ä Christelijke leer te onderwijzen, op de ouders en niet in de
i 1) Nos statuimusu non admitti implicitam professionem ac confoe­ i ii
i derationem in Baptismo tanquam suflicientem ad hoc ut quis Coenae
eg Domini et completae commumonis Ecclesiasticae particeps sit. (Wij zijn ,4
ï van oordeel, dat eene bedekte belijdenis en stipulatie in den Doop il
; niet toereikend is, om iemand toegang tot het Avondmaal te verleenen. _ t`
of in te lijven in de volle gemeenschap der kerk.) (p. 30.)
Q 2) Op bl. 30 veroordeelt Voetius de meening: Udisciplinam ecelesiasticam
E . etiam ad omnes adultos, quamvis a religionis professione et Ecclesiae ' IG
COIHHl'l11'1l.OI1G alienos GXb€IlCl.€l'1d‘E,1H GSSB, l667’l·q7,LCL’)’)2 Clfl ’I')l,87’)ll77‘C(, ECClCSlCL€,
( qnocl scil. in infomtio baptizati essent. [D. i. de meening, alsof de kerkelijke
l tucht zich ook zou uitstrekken tot die volwassenen, die vervreemd zijn van s
de Christelijke professie en het kerkelijke leven, alsof ze, enkel wül ze i
( · in hun jeugd gedoopt zgn, reeds daarom leden•der kerk waren.]
i al
L Tu).