HomeSeparatie en DoleantiePagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.16 MB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

` - H ­i vVl ` AD; ,i .i r D . ,. . i n i"` ` W _ ~ m"V" ,___, _ :__ , ,__, i ` ­ . ` _ _x « W .., I Y J

e z 14 nar voon·rens·rA.m nm: enïnsrrronnnnn KERK.
; h openlijk plaats hebben, al naar de regelen die bij het kerk-
W verband zijn vastgesteld. 1) Natuurlijk erkent ook de Calvinist
wel, dat wie naar elders verhuist, zich van Godswege aan de
kerk te dier plaatse moet aansluiten; en evenzoo dat de kerk
E te dier plaatse van Godswege gehouden is, hem aan te nemen,
_ zoo hij zuiverlijk belijdt maar in kerkelijken rechte gesproken
kan noch het zich aanmeldend lid aan de kerk noch de ·
J kerk aan het zich aanmeldend lid geweld aandoen; en hun i
wederzijdsch verband in rectzten ontstaat alzoo eerst door de
jj. aan te gane stipulatiën.
En ditzelfde standpunt nu neemt Voetius en het Gerefor-
`ii ‘ meerde kerkrecht ook ten opzichte van de gedoopten in. Onze
l, kerken doopen niet als konden zij door den Doop iemand weder-
·` baren, maar in de onderstelling dat de doopeling vooraf weder- ·
geboren is. Waar men dat niet onderstelt, mag niet gedoopt l
` i worden. Elke doopeling, ook het kleinste kind, wordt dus niet Q
U ; gedoopt, om hem daardoor eerst in het Lichaam van Christus j
in te lijven, maar als zijnde een Zictmaat van Oáristus, d. w. z.
als zijnde een lid van zijn mystiek­geestelijk Lichaam.
Hieruit volgt intusschen nog volstrekt niet, dat hij daarom
j W . reeds door zijn Doop lid der geïnstitueerde kerk in den gem- ü,
I . ` nen zin des woorcts zou zijn. Wel heeft hij in die geïnstitueerde
K _ D kerk, zoo hij uit ,,geloovige” ouders geboren is, zijne plaats, maar
· · niet uit zijn eigen hoofde en nog alleen uit hoofde van zijne
« j _ ouders. De ouders toch zijn, op grond van Gods Woord, kerk-
A ' ‘- rechtelijk met de overige geloovigen overeengekomen, dat l
i hunne kinderen in de geïnstitueerde kerk zouden mederekenen,
lp als de zoodanigen voor wie de kerk zorge had te dragen; maar
‘ A zelfstandige rechten uitoefenen kunnen de gedoopten, als zooda­ l
‘ nig, in de geïnstitueerde kerk nog volstrekt niet. Ze zijn, zoo als
* V Voetius ze noemt, membm incomplete d. i. onvolgroeide leden der Q
L li kerk. zoowel als alle goede schrijvers over Gereformeerd
i ik kerkrecht, ontkent dan ook ten stelligste, dat ze zmtvzatiter reeds
. door hun Doop genoegzaam ,,beleden" zouden hebben, gelijk Rome
{ 1) Eoclesia cogi non potest, ut in communionem admittat, quem iustis
de causis non adrnittendum iudicat. [Een kerk kan niet gedwongen
. worden, om in haar gemeenschap op te nemen, iemand omtrent wien ze E E
op goede gronden oordeelt dat hij niet kan toegelaten.] (lb. Vol.1,p.19) I
i · l
r L