HomeSeparatie en DoleantiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

W ~- ryr. ··.« L rs? v.­. , ­. »Y·` , . A _ 1 , f, _, ,__Yr rw , ,_ , _ _ j, _ à K
j HET oxrsraau una enïusrrrunnanu KERK. 11 r
. V
blik van al haar ambtsdragers beroofd werd, en die desniette­
min geen oogenblik op zou houden eene kerk te zijn, en dus l _
ook de kerkelijke macht, die aan een kerk toekomt, in zich ·
zou blijven dragen (p. 29). En al is het, wat het andere punt
· betreft, volkomen waar, dat alle macht over de kerk in
Christus, als haar van God gezalfden koning, berust, zoo mag
C toch nooit voorbijgezien, dat het kerkreeht deze macht op
, aarde moet kunnen aanwijzen, en dat ze op aarde door Christus
l irz rzzerzscdcri moet zijn gelegd. A ‘
J? De eenig goede voorstelling van het ontstaan of opkomen eener ,.
il J geïnstitueerde plaatselijke kerk is alzoo deze: In een stad of dorp, `
waar dusver de Christus niet gekend was, worden eenige inwoners `
door aanraking met Christenen van elders tot den Christus be-
keerd. Of dit slechts een uitwendige bekeering is, dan wel de
vrucht van een geestelijk genadewerk, is eene vraag die wel
hoogst belangrijk is, maar voor het kerkreoht niets afdoet; C
v overmits kerkrechtelijk nooit kan worden uitgemaakt, hoe het 4
i inwendig in iemands hart staat. De irztimis mm iadicaá Ecclesia, l
d. w. z. een kerk kan niet oordeelen over de innerlijke gesteld-
, heid des harten. We houden ons dus aan het uitwendige feit,
dat er in zulk een stad of dorp mannen zijn opgestaan, die
betuigen, dat ze zich aan Jezus als hun Koning onderwerpen. ik
T Hieruit nu vloeit rechtstreeks voor deze personen de verplich-
ting voort, om met elkander in overleg te treden, en om zulk een
i forme van kerk in het leven te roepen, dat de dienst des_
Woords en der Saoramenten kunne worden opgericht,de gemeen-
. schap der heiligen geoefend en de onderlinge tucht in werking ` ‘
i kunne treden. Wie hiertoe den eersten stap doet is onverschillig;
maar is de eerste stap gedaan, dan zijn zoodanige personen i
verplicht bij hun kerkstichting het advies en de hulpe in te . Y
roepen van een naastbij gelegen reeds bestaande kerk. ls deze hulp
niet te verkrijgen, dan handelen zonder deze hulpe. Kan ze ’
daarentegen verkregen worden, dan is het hun plicht hun eigen
kerk zoo te formeeren, dat ze van meet af voorbereid worde
op de saamwerking met andere kerken. Doch met of zonder `
hulpe, de handelende en beslissende personen blijven de nieuwe ’
belijders te dier plaatse; door hun stem wordt de belijdenis l
aanvaard, waarop ze zich vereenigon; door hun stem wordt
i
I .1 . . ~