HomeSeparatie en DoleantiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

3 , K _. ;,;,;;.1,.s_,;.gr,·¤ ~­ ;;,;_hg,;;,,;,;,,;, y;,¤,;;,.,;m;,,__,,,g,;.;,,- .,;,,,w,,&;,_,im;,_,___ §_;_ _,( -__ _ _,, ,­ H ., ävé,. _ _ n/`;

10 HET oNTsrAnN DER GEïNSTITUEEltDE KERK. ,
i j
jt maar is anderzijds zoo wg mogeljj/è ten opzichte van derden en
,5 van elkander. Van geen mensch laten ze zich een kerk door dwang
` opleggen, en met geen mensch treden ze anders dan uit vrije E
overtuiging in kerkelijke gemeenschap. God de Heere heeft ab-
solutelijk over hen te gebieden, en wee hunner zoo ze bij deze `
_ daad van kerkstichting ook maar een haarbreed van zijn wil
V afwijken. Daarmeê schonden ze zijn heilig recht, en die sehen- G
K ding zou wreken. Maar als er eenig mensch opstaat, die j
A ` kerkelijk eenig recht op hen beweert te hebben, dan kan zulk
· . een, zij in het ambt of buiten het ambt, dit zijn recht gj],
j l nooit kerkrechtelijk op een anderen grondslag laten gelden, Mi
`, _ dan krachtens deze hun eigen wilskeus. Al spreekt het dus
_ vanzelf, dat de ambten hun geestelijke macht niet aan eenig
i mensch, maar alleen aan den Christus ontleenen, toch aarzelt
i Voetius geen oogenblik te verklaren, dat in rechten het ambt
‘ op niemand vat heeft dan die zich onder dit ambt gesteld heeft,
j. ja dat de ambtsdragers hun rechten alleen kunnen uitoefenen, `
`A _ krachtens opdracht van de vergadering der geloovigen. J)
Z ’ Vraagt men dan ook waar de Mrlcclvjjlto macht, of oïepoteszfas
ocolesiaslica berust, dan zal een goed Gereformeerde op kerk- ,
_, rechtelijk terrein nooit antwoorden: ,,Bij de amóáscZr·a_qors", en
Q ook niet: ,,bij Oá7·isáus// ; maar zijn antwoord zal luiden: Door
l Christus is deze joosáosms occlesiasáica in de vergadering der ge- i
jj loovigen gelegd en van daar klimt ze op. Voetius bewijst dit
wiskunstig zeker door er aan te herinneren, dat een kerk denk-
baar is, die, in een tijd van epidemie of oorlog, op zeker oogen-
Träeges ab Ecclesia constituti sunt, ut nomine Ecclesiae ec- ·
_F' olesiastica curent, ita ut in illis Ecclesia sna curare dicenda sit. [De j
voorgangers zijn door de kerk aangesteld, opdat zij in naam der kerk
j de kerkelijke aangelegenheden zouden bezorgen, en dat in dien zin, dat
2 de kerk gezegd kan worden, in hen, zelve haar eigen zaken te beschikken.]
t (Vol. l. p. 28) En:" Est libertas tam i11 ortu quam in actu, ut libere
A soil. in prima Ecclesiae collectione, aut in collectae continuatione per
novorum rnembroruni receptionem, consensum suum quisque declaret et
confoederationem ineat; non vero coäcte. [Deze vrijheid geldt bij het
ontstaan niet alleen, maar ook bij het voortbestaan der kerk, zoo
jl dat niet alleen bij het eerste stichten eener kerk, maar ook bij de voort-
zetting van een reeds gestichte kerk door de aanneming van nieuwe
‘ leden, een iegelijk zijn confessic en stipulatien vrijelijk te doen heeft;
j ­en nooit gedwongen.] (p. 10.) V
X ‘ - l .1 .