HomeSeparatie en DoleantiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

l i .­=, i 1;.
, r M ä
HET o1vTs·rAAx nm GEïNS'l`I’l`UEERDE KERK. 9 C
Dit nu maakte dat voor Voetius, en alle schrijvers over Ge- i i
reformeerd kerkrecht, het uitgangspunt steeds in de vraag lag: ‘ ‘
,,H0e worcll eene plaalselvgj/ce kerk, in eea szfazl qfzlmyo, waar C’lw·ls#as'
kewl: zieázfbaar óegzbzl le worclea, geplant 0fgeë¢zs¢llaee¢·cl.?” En dan
luidt aller antwoord steeds en eenpariglijk: Door een wilsdaad » ‘
_ van de belijders des Heeren, krachtens door Christus hun ver-
leende bevoegdheid, in gehoorzaamheid aan zgn Woord.
Let op elk dezer drie. i
_ Door een wllselaael der belijders. Niet dus door een kerk van
buiten af; noch door hetgeen een classis doet; en ook niet
TV door hetgeen een van elders gezonden dienaar des Woords i
verricht. Want wel is zulk een hulp en leiding gcwenscht ; komt
ze in den regel voor; en is het pliehtmatig, die te gebruiken, `
zoo ze te verkrijgen is; maar ze is op zichzelf niet onmis­
baar; en, ook waar ze te stade komt, is en blijft ze bijkomstig,
en is nooit de grondslag, waarop de nieuw te formeeren kerk
rust. K
Die grondslag is en blijft in rechten eeniglük de erge wllselaad U
der handelende personen uit die stad of uit dat dorp zelf. 1
Dit echter zou zonder meer tot Pelagianisme, en diensvolgens p j
_ tot het Collegiale kerkreoht leiden, zoo deze wilsdaad niet nader- · g
W bepaald wierd. Daarom nu wierd er bijgevoegd, dat deze per-
sonen dan alleen tot deze wilsdaad bekwaam zijn, zoo ze han-
delen qaalitazfe gaa, d. w. z. als öeläzlers cles Heeren, die eeniglijk
aan die belijdenis ele óeeoeqcláeirl ontleenen, om in naam van
Koning Jezus tot de stichting van een kerk, die zijns wezen fil
zal, over te gaan. _ l i l
En in de derde plaats moet de ernst van deze bedoeling
daaruit blijken, dat ze met hun wil een daad volbrengen, die
niet wortelt in hun eigen goedvinden, maar die geschiedt uit l
- en in gehoorzaamheid aan het Woord van hun Koning. Zoo-
stichten ze dan een kerk, niet omdat zij zelven dit practisch ,
gewenscht vinden, maar omdat Gods Woord dit aan de belijders
des Heeren gelast; en ze stichten deze kerk niet op de wijs,
die aan het proiijteläkst dunkt, maar gelijk de Heere dit in zän A ij
Woord beveelt. ·
A P Hun wilsdaad is dus zoo geöeaclea mogelijk tegenover den
Christus en laat van dien kant geen de minste vrijheid toe ; . i
ii
vl
L"