HomeSeparatie en DoleantiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 1.13 MB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 78.40 MB

Ef e
8 " HET ennnronmnnnnn srmisnr. I
apostelen waren gebleven, die onfeilbaar leeren en vermanen
‘ konden. En ware dit zoo, natuurlijk zouden we ons dan te
onderwerpen hebben. Maar ze hielden staande, dat alzoo Gods
bestel blijkbaar niet is; want dat noch door den Christus noch
" ·j · _ door de apostelen zulk een toestand ons is aangekondigd,
` Q en dat feitelijk zulke apostelen en profeten er niet zijn. Matigt
_ zich nu echter de kerk, hoewel ze slechts feilbaar en middellijk kan
werken, toch het recht aan, om een onfeilbare en onmiddellijke
· goddelijke uitspraak te geven, dan ontstaat hierdoor een on- _
draaglijke geestelijke tirannie van den eenen feilbaren mensch
j over den anderen; en het is tegen deze geeszfelij/Ee tirannie wer 1**
- de conscáentièn dat onze vaderen in de lödë eeuw hun stelsel
van de ,,Vrijheid eens Christenmenschen/' d. i. de Láöeráas
ij Onzisáiana, hebben overgezet. Niet om te beweren dat een
Christenmensch vrü van God was. Integendeel, aan het onfeil-
,­i baar gezag van de profeten en apostelen bonden zij de con-
A scientiën zoo sterk mogelijk; maar ze maakten los elken band,
‘ waardoor de conscientie, niet aan het wezenlyk onfeilbaar
Woord van God gebonden, maar in het geprezfendeemï onfeilbaar
gezag van een feilbaar mensch verstrikt lag.
Hiermee nu was hun stelsel van kerkrecht vanzelf gegeven., p j
Waren er noch onfeilbare personen noch onfeilbare ambten,
i · . dan kon Christus zijn koninklijke macht over zijn kerk niet
anders uitoefenen dan door zijn onvergankelijk Woord in de Heilige
‘j Schrift, en door de leiding van zijn Heiligen Geest in de mensche-
lijke personen; en dan moest er wel onderscheid gemaakt tusschen
hetgeen onfeilbaar en onmiddellijk door Christus gewerkt wierd
, in het geestel§k­mystieke Lichaam, en hetgeen feilbmr en slechts
i micZeZeZZj;'n tot stand kwam in de zichtbare kerk op aarde. Dan
was dat geestelijknnystieke Lichaam één en ondeelbaar, zonder
j vlek en zonder rimpel heilig; maar dan kon dit Lichaam zicht-
Z baar in de menschelijke verhoudingen niet anders optreden, dan
gedeeld naar plaats en tijd, en behept met de gevolgen van
menschelijke feilbaarheid en onheiligheid. Dit laatste voelt men-
'» terstond aan de kerkelijke áncáá, die, in het geestelpk-heilig
1) Lichaam des Heeren uit den aard der zaak ondenkbaar, vande A j
zichtbare openbaring der kerk onafscheidelijk is.
S
2 .