HomeSociale paedagogiePagina 8

JPEG (Deze pagina), 633.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.09 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

Li

~ 6
lijke goederen ontaardde tot zeer wereldsche bedoelingen,
zoodat op dit oogenblik een politiek die de geestelijke
goederen hooger stelt dan de stoffelijke en die beweert, dat
de economische en staatsrechterlijke ordening der samen- ‘
leving alleen mogelijk is tegelijk met de ordening van
de cultuurstaat '), weinig kans op gehoor vindt. Toch .
is het mijn overtuiging, dat vele in den lande verlangen
naar zuivering der politieke atmosfeer, zoodat de politieke
strijd niet meer gaat om schijn-problemen, die ten slotte
alle politiek in diserediet hebben gebracht, maar om het
werkelijke probleem: hoe de eenlzerlal vom cle mensclzlzeiel te
i herstellen en te lzcmtllmveez. {
l Ik heb de sociaal-paedagogie omschreven als de opvoe-
ding tot staatsburger (staat te nemen in mijn drievoudige
zin), tot politieke verantwoordelijkheid. Ik heb gezegd,
dat àlle levens­problernen ontstaan zijn toen de mensch
aan zijn politieke drang geen bevredigende vorm kon
vinden, doordat de samenleving gedesorganiseerd was.
j Ik wees er op, dat de opvoeding tot nu toe zich ten
E onrechte bepaalde tot het kind en dat alleen de soc.
dem. arb. partij een ideaal van staatsburgerschap heeft,
W waartoe zij in de propaganda de menschheid wil opvoeden, B
, in de overtuiging, dat, wanneer in een beter geordende
1) De samenleving bestaat uit drie staten, de Arbeidsstaat (
(econ. samenleving), Rechtsstaat (staat in engeren zin) en Cul­
lf tuurstaat (waarvan de kerk een voorbeeld is).
jr <
l
ls