HomeSociale paedagogiePagina 32

JPEG (Deze pagina), 626.76 KB

TIFF (Deze pagina), 5.12 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

30 .
Th. J. Hudson ‘) aan een uitgebreid empirisch mateiiaal g
het onderscheid tusschen deze menschelijke en godde­ i
lijke zielsmachten. Verder wijst ook A. Besant er op dat in i
de toekomst deze goddelijke zielsmachten openbaar zullen ‘
i zijn, die nu nog ,,onbewust" zijn en alleen in trance ,
ja zich ontsluiten tot een diepere verborgen persoonlijkheid, E
E die de dagelijksche persoonlijkheid kent, zonder van I
’_ hàar te worden gekend 2). ï
Tusschen de menschelijke en de goddelijke zielsmachten
is in het gewone z.g. normale bewustzijn geen aanslui- f
ting, er is een ,,drempel" tusschen, zooals de oüiciëele
j ` psychologie dat noemt, die deze drempel niet beschouwt
als een pathologisch verschijnsel, maar die, integendeel, j
de geniale mensch, waarin die drempel niet zoo duidelijk
j i is, zoodat ieder oogenblik de wonderlijke mysteriën van
j het onderbewustzijn als door een poort treden in het harde
j daglicht van de menschelijke zielsmachten, beschouwt
j als abnormaal. -
i In de mensch van de toekomststaat, de herstelde I
j mensch, vervloeit de starre drempel, die nu alleen door
hevige beroeringen verbroken kan worden, dikwijls onder
j pathologische bijverschijnselen, tot een gezonde harmonie
l t van de menschelijke en de goddelijke zielsmachten, ·
I ~-­ i
I) Vertaald door F. Ortt. ’ L
2) A.Besaut. De wetten van het hooger Leven. Theos. lïibl. 16/*17. ä
l
l