HomeSociale paedagogiePagina 29

JPEG (Deze pagina), 606.84 KB

TIFF (Deze pagina), 5.03 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

l
i i 27 j
aangedaan. Gevraagd wordt een voorstelling te maken
_ van deze crisis in het persoonlijke bewustzijn en de ver-
i dieping die van die crisis het gevolg zal zijn, om zoo- l
i ‘ doende tot sooiaalpaedagogische normen te komen en de
i menschen te kunnen opvoeden in de lijn der historische
ontwikkeling der menschheid, zoodat verouderde idealen l
niet krampachtig worden vastgehouden en nieuwe niet 1
1 onnoodig wantrouwend worden afgeweerd.
De oplossing van dit vraagstuk kan langs twee wegen
worden benaderd, die wij de historische en de wijsgee-
rige weg zullen noemen.
De ïzistorésche weg bestudeert welke nieuwe idealen
fevlzielg/c in het proletariaat vanzelf opkomen en tracht de
consequentie daarvan zoojver mogelijk in de toekomst
door te voelen. De wgsgeerige weg tracht een beeld
l te krijgen van de geestesvermogens van de lierstelde
C mensch en van de ontaarding der hoogere vermogens in i
> de mensch, die nog in de zondeval gevangen is, om Z
· daardoor te weten op welke wij ze die hoogere vermogens, l
j in samenwerking met de revolutioneerende sociale om-
geving, tot bewustheid te brengen. Zij onderzoekt dus E
welke nieuwe idealen moeten opkomen. g
Het spreekt van zelf, dat deze beide methodes elkaar l
vooronderstellen en aanvullen. Wij zullen beginnen met
I de wijsgeerige methode.
Vooral in de theosoüsohe litteratuur kan men pogingen
' 1