HomeSociale paedagogiePagina 27

JPEG (Deze pagina), 636.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.04 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

j l
l l
1
l 25 l
vormde toestand, een hoogere organisatie van het prole­
tarisohe bewustzijn, waarin de goddelijke ziel van het j
proletariaat tot klare sociale vormen wil rijpen, die de j
S. D. A. P. uit eerbied moet verklaren tot privaatzaak tl
binnen haar gebied. Op deze wijze keert in proletarisch j
j bewustzijn de beroemde katholieke leer van de onder-
’ schikking van de ,,staat" aan de ,,kerk" terug, d. w. z.
i van Arbeidsstaat en Reohtsstaat aan de Cultuurstaat.
’ Inderdaad zien wij dan ook in de laatste tijd afzon-
S derlijke ,,ideologische organisaties" ontstaan van Christen-
socialisten die dit jaar hun tweede congres, de z.g. `
Blijdewerelddag hadden (De Blijde Wereld is het orgaan
J der Nederlandsche Christensocialisten); van Marxisten en
misschien straks van Katholieken, zoodat Van der Goes
zich genoodzaakt zag, onder algemeene goedkeuring der j
Partij, in het Volk herhaalde malen onderscheid te
maken tusschen Partij en Socialisme. Datgene wat in het
· socialisme buiten de Partij valt zijn de nog vormelooze
l, politieke instincten (idealen) van de Cultuurstaat, waarvan
bovengenoemde organisaties onbeholpen eerste experi-
r menten zijn. In de aanvankelijke revolutionaire moederloog ·
van de klassenstrijd waren deze drie staten chaotisch v
i · vermengd, later begon de vakbeweging (de aanleg van
ii de nieuwe Arbeidsstaat) zich los te maken van het geheel,
' ' nu begint de Oultuurstaat zich te emancipeeren van de
A voogdij der Partij, die zoodoende zich meer en meer tot
, ë