HomeSociale paedagogiePagina 26

JPEG (Deze pagina), 634.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.04 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

zich. Het weet, dat één systeem van historische machten,
i één staatsorde niet kan worden gerevolutioneerd zonder
de gehééle menschheid en alle sociale machten te revo-
g lutioneeren en langzamerhand ontwaakt de verantwoorde-
lijkheid in haar, om niet alleen de zg. Arbeidsstaat, de
economische onderbouw (met de juridische bovenbouw of
Rechtsstaat), maar ook de geestelijke bovenbouw ofGultuur- J
staat, te revolutioneeren. Niet alleen dus de menschelijke
·sociale machten die het handelen leiden, maar ook de god- j
{ delijke sociale machten, die de heiliging der menschheid s
'· bedoelen. Het proletariaat moet de geheimen redden uit de
ondergang der R. K. kerk, door een klaar besef in zich
te ontwikkelen van deze goddelijke sociale machten van l
de Cultuurstaat 1). Op deze wijze moet de ,,strijd tegen j
de kerk" worden gevoerd, die Tak, Kautsky enz. als de
,,eindstrijd" zagen. Wanneer de S. D. A. P. deze vraag- t
stukken tot privaatzaak verklaart, dan zegt ze, dat zij
i (in samenwerking met de vakvereenigingen en de coöpe- j
` ' ratiën) niet de volle uitdrukking mag wezen van de ziel
van het proletariaat, maar slechts haar menschelijk han- il
i delen moet organiseeren tot de nieuwe Arbeidsstaat en _
Rechtsstaat en dat zij boven zich voelt, in nog onge-
i 1) Gemakshalve herinner ik er aan dat de menschheid be-
staat als drieledig organisme: Arbeidsstaat en Rechtsstaat (de
menschelijke sociale machten) en Cultuurstaat (de goddelijke ‘
sociale machten). Y 4