HomeSociale paedagogiePagina 21

JPEG (Deze pagina), 627.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.02 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

l
19
l dat zich schuw in de stilte verbergt) niet denkbaar dan
als_ in de oorspronkelijke Harmonie, toen de menschelijke
sociale machten nog onontwikkeld waren, zoodat zij, bij
‘ 'l het (tengevolge van de ontwikkeling der techniek) bewust
worden der samenleving (waardoor de menschelijke -
, sociale machten zich eerst konden openbaren) op de
achtergrond moesten gedrongen worden voor altijd? Zoo is
het vraagstuk van de oorsprong van het kwade en van
de herstelde menschheid in zijn moderne begrippen. l
Alvorens tot de beantwoording van deze vraag over i
te gaan, moge eerst een algemeene beschouwing over
het karakter van het vraagstuk voorafgaan.
In zijn ,,Syrnbolik", het beste werk, dat de contro­versen l
in behandelt tusschen de protestante en katholieke theologie,
i zegt Möhler (p. 43 der negende oplaag) het volgende: l
,,In alle dogmatische handboeken en polemische ge-
schriften van eenige beteekenis uit de 16e en 17e eeuw,
bij Bellarminus, Becanus, Chemnitz, Gerhard enz. ja V
zelfs in vele symbolische geschriften vindt de lezer een u
' afzonderlijk uitvoerig hoofdstuk over de ,,oorsprong van ,
. het zedelijk kwaad". Evenals in de 2e en 3e eeuw der _
christelijke jaartelling geen schrijver zijn meening kon
‘ zeggen over de godsdienstige vragen van zijn tijd, zonder
ë in te gaan op dit probleem, evenzoo drong dit ook nu `
_ naar voren in aller belangstelling, en het blijkt, dat de
Z tegenstelling tusschen Katholicisme en Protestantisme E
(
:
/