HomeSociale paedagogiePagina 20

JPEG (Deze pagina), 650.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.02 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

l °
li
le
is ‘
ii stem Gods, als het volmaakte in ons - maar als door
puin van onvolmaaktheden bedekt. Het geldt dus alleen
het karakter van deze onvolmaaktheden te leeren kennen,
die niet zijn voortgekomen uit de volmaaktheid der oor- ‘ lj
i spronkelijke harmonie maar een andere oorsprong hebben,
een andere werkelijkheid zijn, die in de primitieve samen- (
{ leving nog onontsloten was. Het probleem van de oorsprong `
van het kwade is dus het probleem van de wezenlijk
andere aard van deze sociale werkelijkheid, die in een
latere periode der geschiedenis zich eerst begon te
. ontsluiten. M. a. W. de sociale machten der oorspronkelijke
harmonie (wanneer men in deze primitieve geheel instinct-
matige, ,,dierlijke" samenleving kan spreken van sociale E
machten) zijn van wezenlijk andere aard dan de sociale
machten die later doorbraken, met de ontwikkeling der
techniek en die de harmonie braken, de menschheid
verdeelden en strijd en tweedracht brachten waar eerst
vrede heerschte.
Welke zijn deze twee systemen van sociale machten,
en is een synthese daarvan uitgesloten, moet de heer- '
schappij van de later ontstane menschelijk (op de tech- .,
niek steunende) sociale machten, met heur onzalige
tweedracht voor altijd de goddelijke sociale machten van ‘
3 de oorspronkelijke harmonie als onder puin bedelven en (
is een heerschappij der goddelijke sociale machten (anders
dan als de zwakke stem van een verborgen geweten, I
J l P"
<
( 4