HomeSociale paedagogiePagina 18

JPEG (Deze pagina), 653.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.03 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

16
die de doorbraak der economische machten tengevolge
van de ontwikkeling der techniek was, de tegeezstmädige 4
belangen bracht onder de menschen en zoo hun eenheid ·
verbrak tot onderlinge concurrentie. Doch hierover een · ·
volgende keer.
De wetenschap moet dus, steunende op en uitgaande ‘
van die oorspronkelijke intuïties in ons, die het voor-
vaderlijk geheugen vormen, aan die intuïties een klare vorm
geven, maar zij moet niet dit probleem ontloopen, door
te zeggen, dat er geen voorvaderlijk geheugen is en dat
die historische intuïties geen objectieve beteekenis hebben.
Tot zulke negatieve uitspraken is de armzaligste en ver-
wardste van alle burgerlijke wetenschappen, de zielkunde,
niet berechtigd. Totnutoe stond op dit gebied de weten-
schap alleen op, als zij iets moest tegenspreken of
onwaarschijnlijk maken; tot eenigerlei positieviteit is zij
op religieus gebied niet gekomen - en voor dien tijd
heeft zij geen recht mee te spreken. Laat ,,de" (d. w. z.
de burgerlijke) wetenschap eerst zorgen voor betere
methodes. Er komt, gelukkig, op religieus gebied (met '
de theosofie) een frissche leekenvvetenschap op, die de
academische rommel kalm kan laten beschimmelen. Mis- ·
schien komt de burgerlijke sociologie dan ook nog eens ‘
jj zoo ver van met ons, soc. democraten, te beseffen, dat ii
zij meer moet doen dan sociologische anecdoten verza- ‘
melen, maar dat zij het wezen der sociale machtenrmoet
t