HomeSociale paedagogiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 615.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.08 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

I
I
`
I
15
ä Waarom zou anders de geschiedenis zoo’n vreemde
, bekoring voor ons hebben?.
I Wanneer ,,vvetenschappelijke" mannen nu tot theorieën
il komen die door die droomende heilige ziel der voor-
vaderen in ons verworpen worden, dan volgt uit dit I
I principe, dat het onwetenschappelijk is die theorieën A
- verder aan te hangen; dit geldt in de allereerste plaats
voor de bijbelcritiek, wanneer die geen rekening houdt I
I met deze historrisclze mmëhle in ons. Is de intuïtie heel I
g sterk, dan is het mogelijk, zonder onderzoek van feiten, I
alleen door nauwgezet te luisteren naar zichzelf, de
voorstellingen te zoeken, die aan die vage gevoelens j
I beantwoorden en zoo op directe wijze het verleden te I
ë leeren kennen. Natuurlijk is hier een scherpe zelfcritiek
j voor noodig, maar blijkt, dat overeenstemmende voor- I
I stellingen bij verschillende personen zelfstandig opkomen,
I dan is dat boven het toevallige uit en krijgt die voor- I
I stelling een mate van zekerheid, die aan de ,,weten-
I schappelijke waarheden" niet hooger toekomt. En dit is
I het geval met de paradijsmythen. De wetenschap heeft I
Ik aan deze veelheid van mythen een empirisch materiaal, 1
I waaruit ze het algemeen geldende kan analyseeren -
wat door mij is gedaan toen ik deze verhalen opvatte ‘
I als berichten over een menschheid, waarin de techniek, `
i ’ de warenruil, en de geldhandel nog niet gevormd waren,
W een harmonische menschheid dus voordat de zondeval,
I
I
I