HomeSociale paedagogiePagina 14

JPEG (Deze pagina), 601.18 KB

TIFF (Deze pagina), 5.00 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

*.
[ 12 I
ä
I verleden is, op ,,zedelijke weg" d. w. z. door ,,innerlijke
I overtuiging" door ,,inspiratie" - een vermogen, dat in
ieder mensch leeft, zij ’t ook in verschillende graad, en
I dat door het gebruik, zooals alle vermogens, gesterkt
I wordt, en het gebruik van deze vermogens is het zoeken
naar de ,,waarheid van het leven" d. w. z. ,,naar het
wezen der menschhei0Z" (over dit politieke karakter der _
wijsgeerige vraagstukken schreef ik boven reeds). I
I in.
4
I Wij hebben dus te onderzoeken hoe met een fysiolo­ I
I gisohe ,,natuurlijke" noodwendigheid, bijna als een I
I lichamelijke functie, het geloof in de oorspronkelijke I
i harmonie in ons lichaam werkt, zoodat wij niet anders
I.- künnen voelen en denken, evenmin als wij anders kunnen
II ademhalen. Hoe moeten wij dit orgaan denken, waarin I
If die vreemde herinnering is bewaard? I
I De naam heeft ,,de" wetenschap al klaar, ancestral I
memory, smmgeheugen, waarin de historische feiten die I
ons geslacht hebben opgebouwd worden bewaard naar gl
IQI hun belangrijkheid, zooals in het persoovzljk geheugen I
de persoonlijke ervaringen worden bewaard. Natuurlijk i
is het fysiologisoh substraat van beide te zoeken in
hetzelfde lichaam en zoo ook hun onderlinge relatie,
onderzoekingen hierover zijn mij evenwel niet bekend; I
,
: E
ï a