HomeSociale paedagogiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 639.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.03 MB

PDF (Volledig document), 19.62 MB

I
g 10
materiaal, dat in de ,,0ude wijsheid" is verzameld, ge-
tracht te ziften. Een wetenschappelijke weg om tot de
· waarheid der Paradijsmythen te komen bestaat er niet,
` omdat de wetenschap der voorhistorische menschheid
eigenlijk nog niet bestaat (behalve in de Theosofie). ‘
Maar naast het uiterlijke bewijs is er ook een innerlijk ­
bewijs van zedelijke aard. Is er in die voorstelling iets
dat uit zich zelf dwingt tot beaming, omdat ons zedelijk
bestaan zender die voorstelling (ten minste zonder het .
Ik wezenlijke ervan) gevaar loopt in te storten; is zonder-
i die voorstelling een bewustwording van onze xnenschelijk-
Ii heid mogelijk? Dit bewijs is ver verheven boven het
ik uiterlijke bewijs, dat altijd nog betrekkelijk is, want _
‘ met het innerlijke bewijs staat en valt onze mensche-
r lijkheid. De wetcnscha]2pelç)'lsc overtuiging en critiek heeft
ii geleerde menschen gemaakt, maar dewedclgjlce overtui-
Ii; ging en critiek maakt helden. 4 h
f Er komt, vooral in Amerika en Engeland, een wijs-
i geerige (de z.g. pragmatische) school op, die de waarheid
van een voorstelling zoekt in zijn praktische beteekenis
dus in zijn scheppende kracht, d. w. z. die de zedelijke i
overtuiging, die kracht, geluk en schoonheid geeft, hooger I
stelt dan de wetenschappelijke, die altijd moet twijfelen, of
de bewijsstukken wel voldoende zijn (een ,,wetenschappe­ ' j
lijke overtuiging" is toch een ,,contradictio in terminis"?)- {
Welnu ,,langs wetenschappelijke weg" kan de waarheid {
i 1