HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 9

JPEG (Deze pagina), 792.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

''‘" `W iv T?
7 .
regels , die niet het minste nut hebben , -­ dan voor de
tüdelijke belangen van Procureurs en Grifüers.
Indien het doel der regtsvordering, het verschaffen van
goed , dat is wettig regt , aan de burgerij, met aanwending
van te veel moeite, tüd- en geldverlies bereikt moet
worden , dan is het uit met eene goede justitie. Er ligt
aan elk Wetboek van Regtsvordering eene stilzwügende
belofte ten grondslag. Zü is deze: dat de Wetgever door
zulk een Wetboek het verkrijgen van regt zal bevorderen.
Geschiedt dit niet, dan is die belofte geschonden. Zij wordt
het, wanneer de Wet niet zorgt, dat de gedingen met
spoed, on/costbaar en onbelemmerd door noodelooze vormen
zullen kunnen worden gevoerd. Dit toch is even belangrük,
als dat de Regter zal regt spreken volgens de Wet. De
Staat is zoowel het een als het ander aan de burgern
schuldig.
De veelvuldige klagten , welke in ons vaderland over
den langen duur en de kostbaarheid der processen van
lieverlede al krachtiger en krachtiger worden aange-
heven , vinden voornamelijk haren oorsprong in de
boven aangestipte bepalingen van ons VVetboek. Het is
{ niet te ontkennen, dat grondige verbetering gewenscht
‘ · wordt. '
Het komt mü voor , dat het in verband met eene
reorganisatie onzer Regterlijke instellingen, als ik reeds
heb voorgesteld , mogelük is , zonder omwerking van het
geheele Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering , in de
bedoelde gebreken te voorzien. De veranderingen , welke
mg daarin noodig voorkomen , onderwerp ik met beschei-
denheid aan het oordeel van deskundigen. Ten einde in de
voordragt daarvan eene geleidelijke orde te bewaren , zal
ik achtereenvolgend behandelen:

1