HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 8

JPEG (Deze pagina), 822.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

at
il
l 6
ii
daarvan te onthouden. Niemand verbeelde zich toch , dat
de behandeling van regtsgeschillen zóó eenvoudig is , dat
bloot het gezag des Regters daarin zoude kunnen voorzien.
Partüen moeten de zaken voldingen , zal de instructie aan
EE het doel beantwoorden; - niet de Regter. Deze ontvangt
W hetgeen hem van de zaken bekend moet zijn; ­- maar
T behoort dan handelend tusschen beide te treden , wanneer
_§ hg bevindt , dat de waarheid opzettelijk , of uit nalatig-
­ heid, slordigheid en onkunde , niet ter züner kennis wordt
jj gebragt.
i Het is dus blijkbaar niet onnoodig , dat bg de beschou-
L wing van het Wetboek van Regtsvordering het hoofd-
beginsel uitdrukkelijk worde herinnerd. Deze VVet toch
kan het doel der wetgeving uitnemend bevorderen , maar
evenzeer belemmeren , ja verijdelen. Dan eerst mag zij
goed worden genoemd, wanneer zij den Regter de ver-
· zekering van het regt der burgers gemak/celg/e maakt, en
omgekeerd. Te regt zegt BENTHAM: «Si l'affaire prend
» une issue , contraire a celle qu’elle aurait eue d'après
» Yintégrité du juge libre on peut être sur que les regles
A » sont mauvaises. »
· Hoewel nu van ons iWetboek van Burgerlijke Regts­· {
; vordering niet in het 3.lgG1ï].€€1] kan gezegd worden, dat ' ·
züne bepalingen het doel der regtsbedeeling voorbijzien
of wel verijdelen , is het echter waar , dat velen daarvan
i’ aanleiding geven tot onnoodigen omslag , tüdverlies en
geldelijke opofïeringen. Het Wfetboek bevat , naast enkele
j positief schadelijke bepalingen, andere , welke even goed
. hadden kunnen zijn weggelaten , daar zü ongestraft over
het hoofd kunnen worden gezien. Buitendien is zekere
angstvalligheid , zekere bäna vaderlijke bezorgdheid voor
de regten der geschilvoerenden , de oorzaak geweest van
Jä g
- 7