HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 6

JPEG (Deze pagina), 832.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.22 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

l
j 4 .
l tratuur , is het hem mogelijk , met vrijheid en naauwge­
i zetheid tevens , de stem der Wet en zijner innige overtuiging _
T te volgen.
i Eene goede regtspraakonderstelt eerstens, dat de Regter
regtsgeleerde zij, grondig bekend met de Wet; en ten
. tweede , dat hü volledige kennis drage van de zaken , aan
zijne beoordeeling en beslissing onderworpen. Hoe aan
deze laatste vordering te voldoen , maakt het voorname
‘ onderwerp uit der Burgerlijke Regtsvordering.
I l Het Wetboek van Burgerlnke Regtsvordering behoort A
5 de wijze te regelen, «/we de geschillen door partüen ter ,
»/cennisse des Regters zullen worden gebragt, ten einde deze E J
_ »zal kunnen regtsprelcen, volgens de Wet. » j
Het is niet onverschillig bij eene beschouwing van de
bepalingen der Burgerlüke Regtsvordering, dit beginsel
uitdrukkelijk voorop te zetten , want het is de toetssteen
harer voorschriften. Een ·regtsgeding toch kan op ver-
_schillende wüze worden beschouwd. De geschiedenis der ‘ A
. j regtsinstellingen levert daarvan het bewüs.
Indien namelijk het geding zoodanig met vormen wordt
omgeven en als het ware geharnast , dat de Regter daarop
J weinig of geen invloed kan uitoefenen, alsdan verkrägt ` .
die beschouwing de overhand , volgens welke het proces ‘
j alleen wordt aangemerkt als een tweegevecht van eene
j bijzondere soort , waarin partüen , gesecondeercl door hunne
practizüns , naar de regels der judiciele schermkunst,
elkander, zoo open als bedekt , stooten zoeken toe te bren-
gen , en met fijne exceptiën , spitsvindigheden en formali- _
teiten te verwonden, af te matten en eindelijk neêr te
i vellen. Alsdan is de Burgerlijke Regtsvordering een tuig-
l huis van geheimzinnigen en ontzagwekkenden aard , waarin
_ allerlei voor de ingezetenen gevaarlnk en ligt ontvlambaar
i
Q