HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 50

JPEG (Deze pagina), 795.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

r'
l I ij" "` "` ' r·‘~-­-·-·-·- , __........­"V ........._ ,. ,
'· *’ :· !Eï`;’°`§b`·1 ....
l 48
·r #1 1 ‘:¢:»J·ä" 7 ;.
j 1 111 het toestaan eener gunst, welke, zoo er geen regt
i ­ ­ ­ ­
H ä aanwezig 1S , wat d1e gunst verdient , eene plaag voor den A
s < w ·­ . 75 AW
gl , gezeten burger zgn kan.
j Q j ` Ik Bllldlg h1er deze brieven. Mogen zij een welwillend
gl Q gehoor hebben gevonden. De tijd ontbreekt m1j ·om meer
jj _ en ook het Wetboek van Strafvordermg , ’t welk zoo
dr1ngend herz1en1ng vereischt, te bel1andele11. Trou-
1 ‘
v wens, zonder grondige omwerking van den Code Pénal
E ware ook d1e verbeter1ng onmogelijk. Hoe vele jaren nog ­
á ‘ i zal ons vaderland onder dat ellendi roduct van Na o-
xs ‘ L P
” leontischen dwang en menschenverachting zuchten?
_ Wil men ernstig herziening onzer Strafvordering? De
jj in e ementen aartoe zijn aa11wez1g. en s a e sc oone
jl S Verhandelmgen op van Mr. J. DE Boscn Knivirnn, te
le `< vinden 1n de Nederl, Jaarboeken voor Reqts el. en Wet .
ll l " *i‘:‘
­~ « , • ~.r­
lt ; IX n° 1 en 3. Daar l1 t uwe rondstof· zóó oed , zóó
i X g 7 ’ 1; reg.?
3 , praktisch , zóó echt humaan , als een beschaafd volk het
·· i . . . . .
kan en mag vorderen. Sints jare11 hggen die mtmuntende
l · stukken ongebruikt!
1 # l . . si
ä Geduld: ­- ’t IS eene schoone gave! Maar schmlt ·
! ; . .. . ­
onder ons geduld mogel1jk iets anders , wat niet zoo
wj schoon, ~­ wat verwerpelijk en verderfelrjk IS? _
j Y ‘ Onverschilligheid? zoude het m1ssch1en dat kunnenzijn?
mé:
gig; Ik ben enz.

i vl ‘?!?l»,r
U ’ gèg
1 il
Y V J X
‘r-ï~ï~~-érg;. >