HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 47

JPEG (Deze pagina), 812.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

45 '
de reivindicatie of reclame , het beslag onder den schul-
denaar of onder derden , het pandbeslag , dat tegen
schuldenaars zonder bekende woonplaats en tegen vreem-
­ delingen. Ik merk op , dat deze middelen alleen roerende J
` _ goederen ten onderwerp hebben. AEen middel, om zün
regt op onroerende goederen te bewaren , is geheel achter-
wege gebleven. Hier bestaat eene leemte in de wet, welke
aanvulling vereischt. Onroerende goederen toch kunnen ,
I even goed als roerende , onder de hand worden verkocht,
W zonder dat de schuldeischer het bemerkt , eer het te laat is. _
Dit punt verdient derhalve zeer de aandacht der WVetge­
H vende Magt. _
Sequestratie is van toepassing op roerende en onroerende
goederen , maar heeft alleen plaats gedurende een geding.
H Müne tweede aanmerking betreft den vorm. Onze VVet­
gevers hebben uit de Fransche Wet de bepalingen aange-
nomen aangaande het verlof tot en het vervolgen van
` arresten. Het verlof moet , met uitzondering van het
geval in art. 764 genoemd , altüd verleend worden door
den Voorzitter der Regtbank, niet door den Kantonregter;
V en elk beslag , ook voor het geringste bedrag , moet voor
eene Regtbank gebragt worden om hoofdvordering en
beslag te geläk af te doen.
. Ik meen die bepalingen onredelük en bezwarend te mo-
gen noemen. Zij veroorzaken moeiten en kosten , waarvan
het nut niet te doorgronden is. Waarom mag een Kanton-
regter, op plaatsen waar geene Regtbank is gevestigd ,
niet verlof geven tot beslag, waarbij spoed meestal een
hoofdvereischte is? `Waarom moeten bewoners van kleine
plaatsen , zoo zü hunne regten willen verzekeren , naar
« stad » worden gedreven? Vertrouwde men den Kanton-
regter , den localen Regter , de noodige prudentie niet tot