HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 46

JPEG (Deze pagina), 809.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

Y t e
z 2
. art1 verwezen 1s, baart vol ens het bestaande re t,
»r l P J ’
§ ?; een nieuw bezwaar. Daaruit ontstaat door de liquidatie
è Q · ..
een tweede proces, ’t geen , zoo mogelgk , vermeden
ll l _
moet worden ’°* .
ll 1 .
i De verdeeling der kosten in die , welke de verschotten
ä ï .
aan Deurwaarders, zegels , enz. mtmaken , en de sala-
ï . . .
;§ 1 rissen der vertegenwoordigers in regten, geeft gereede
l l . . . .
Q l aanle1dmg tot vereenvoud1g1ng d1er vereH`en1ng.
Indien men bepaalt , hetgeen met het m1nste be- . W
ë zwaar heeft, dat elke partü , wanneer zü hare stukken
` den Regter overgeeft, daarbü eenen staat zal moeten ° p
. voegen der in het geding aan hare züde gevallen ver-
l i schotten, met inbegrip van die eener eventuele betee-
sl ­ . .. .
l. kêlllll van het te VVI zen vonnis zoude de Re ter deze ,
2 p g ’ g
kosten dadelük bn het vonnis kunnen opnemen.
2. .. . .
a l Heeft eene verwnzmg 1n alle de kosten plaats , zoo
Y zoude de w1nnende arti , b1nnen acht da en na de u1t­
g . P S _
gg spraak, eenen staat harer kostenbü den Regter moeten
§ ‘ indienen. Daarop zoude de wederpartä , zoo noodig , door

h i dezen kunnen worden gehoord, en de staat worden ge-
èi arresteerd bg eene Regterlgke d1spos1t1e , welke alsdan
E* .
gt eacht zoude moeten worden een deel van het 111t es ro-
l g g S P
gl ken vonnis uit te maken , en als zoodanig executabel zgn.
l‘ • . .
g. Hiermede ware dan het geding geheel ten e1nde ge- ‘
sg .
E? loo en, behoudens de executie.
;_ . P
·
llj E. De middelen tot bewaring van zyn zegt.
QT
F. De Wet kent, als middelen tot bewaring van zün regt ,
*) L. 3, Cod. de fruct. et lit. expens. ,, post absolutum enim dimis­
HQ ,,sumque judicium, neias est, litem alteram consurgere ex prima litis
,, mate1·ia."
M
lf .
M
Fl " D I
E
l a , Dn om e r