HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 41

JPEG (Deze pagina), 693.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

ze

toch eene herhaling van den Franschen regel, dat de
ten uitvoer legging der vonnissen en arresten niet door
de cassatie wordt geschorst, in civile zaken moet worden
aanbevolen. Het proces moet met het appel geëindigd zijn.
· In strafzaken daarentegen zoude de cassatie de uit- .
voering van het vonnis moeten schorsen , en de beklaagde
het regt hebben , wanneer het Openbaar Ministerie in
cassatie komt, met of tegen hetzelve memoriën bij den
' Hoogen Raad in te dienen. Een korte termijn voor deze
verzoeken om cassatie , bijv. van veertien dagen , ware
alsdan zeer noodzakelijk.
l Ik ben , enz.
I ZESDE BRIEF.
M@`nheer!
i Ik ben nu genaderd tot een zeer gewigtig punt in
onze Regtsvordering, namelijk:
D. De kosten en de vfnvorde/mbzg daarvan.
k v Er wordt, sedert de invoering der Wetgeviiig van .
1838, van lieverlede meer en meer geklaagd over de
hooge kosten van een proces. Niet ten onregte, De ver-
pligte dubbele bijstand in regten **), de slappe en on-
*) Nu ook door den Hoogleeraar Mr. J. VAN HALL afgekeurd, als ,,niet `
van ongerïjmdheid vrij te pleiten ," in Nieuwe Bçfdragen voor Regtsgel. en
Wetg., II, 3, pag. 519. De Heer vom HALL stelt voor de Procureurs te
behouden, doch hun vast getal op te heffen, en den Advokaat, die daar-
toe voldoende waarborgen oplevert, als Procureur toe te laten. Ik geloof,
dat dit plan, in de uitkomst, overal de vereeniging van de Advokatie met