HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 40

JPEG (Deze pagina), 861.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

r #
l êï »
ir r
ri
38

2 * . . . . t
lj ä van cassatie oordeelt nimmer ten rinci ale· de Hooge
3 . P P > ze T
Raad wel degelük. In ’t kort, onze Wetgeving heeft
fl den aard van dit middel geheel veranderd , en , ’t zij met
_ eerbied eze d , niet verbeterd. Eene rondi e hervor-
X E g E ij
lj ming onzer regtsinstellingen is dan ook niet mogelük , ‘
I zonder terugvoering der cassatie tot hetgeen haar wezen is.
; De donkere voors ellin en van Mr. S. P. LIPMAN
j g korten tüd na de invoering der nieuwe Wetgeving ten {
j [ aanzien van dit punt gedaan, in züne belangrüke aan- I
i; I · .. ‘
teekening op het Wetboek van Burgerlijke Regtsvorde-
ring, zgn door de ondervinding niet wederlegd. ä
Ik heb , ten einde dit kwaad te verhelpen , in over- '
weging gegeven, om , bij eene herziening der cassatie, l
_ als hoofdregel aan te nemen: geene cassatie meer ten j
J verzoeke van partijen, maar alleen van den Procureur-
ï Generaal bij den Hoogen Raad, in het belang der T/Wat.
= . ,, . I '
Q l Ind1en de Hooge Raad mo t worden eem Hof van
E e a _. g S ,
appel in civile zaken, zal de cassatie in burgerlijke j
gedingen zeer spoedig verreweg het meeste van haar
' V . •
belang verliezen. Want geen enkele Regter in ons va- j
. derland zal zich aan het gezag harer regtspraak kunnen i
onttrekken. Dit belet evenwel niet , dat de cassatie 1
ä j .. .. . . . ‘
{ l mogelq/c blijven moet , doch, in de zeer weinige gevallen, ,
waarin zij zal worden gevraagd , alleen uit het belang r `
à J .
l;j der Wet hare toepassing moet ontleenen
Indien men er tegen opziet aan de cassatie allen invloed
5 ` 0 de re ten van arti'en te ontze en, zoo zoude die
fp, P S P J gg
invloed wel te regelen zijn. Ik geloof echter, dat dan
jl l *) Wordt de H. R. éénig Hof van appel, alsdan is het natuurlük met
I, de cassatie van de arresten der Hoven uit. De Regtbanken en Kanton-
regters blüven over. Dit zal zeer weinig zijn. In het jaar 1851 is van tien
vonnissen van Regtbanken cassatie gevraagd, en van {wee toegestaan!
Slechts één vonnis eens Kantonregtcrs werd bij den H. R. aangebragt!
. 2