HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 28

JPEG (Deze pagina), 786.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

;
il ­
E
`;
1 26
Art. 9. Voor summiere behandeling zün vatbaar:
1“. zuiver personele zaken, zoo de eisch berust op
eenen titel, welke niet wordt betwist;
x Z"'. vorderingen van huur en pachtpenningen , en die
L wegens koopschat van vruchten te velde;
lt 3°. vorderingen in zake van bezitregt;
A 4°. vorderingen , welke spoed vereischen , en die ,
lj welke om haar gering belang en eenvoudigheid
door partüen, of', bü verschil, door den Regter
l ‘ voor summiere behandeling vatbaar geacht worden;
l 5°. vorderingen, welke de `Wet voor summiere be- ` i
handeling aanwijst.
l Art. 10. Bij elke conclusie worden door partijen de Q
stukken, of af`schrif`t daarvan , gevoegd , waarop zg zich
in de conclusiën beroepen.
Elke partü heeft het regt mededeeling dier stukken in
originali te vorde1·en.
Art. ll. De mededeeling der oorspronkelüke stukken
i geweigerd wordende , heeft de belanghebbende partü het
regt de andere bij exploit van Deurwaarder op te roepen
voor den Voorzitter der Regtbank, welke, na verhoor
van partijen en onder voorbehoud van beroep op de
Regtbank , beslist. .
5 Art. 12. Deze stukken moeten worden teruggegeven
J binnen eenen termün van drie dagen.
Art. 13. Indien zij binnen dien termün niet zün terug- I
gegeven , zal de gebrekige partü of diens vertegenwoor-
diger, bü bevelschrift des Voorzitters, daartoe worden
genoodzaakt, zelfs bij lüfsdwang , en met vergoeding van
[ kosten, schaden en interessen , zoo daartoe grond is.
Art. 14. Daags na de heteekening der conclusie van
dupliek , of na het verloopen van den daartoe gestelden A
>y
i;
s
1 ï