HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 24

JPEG (Deze pagina), 825.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

H ‘‘)‘ * s s r
22
ken , ter Griffie van het Kantongeregt , Regtbank (Hof)
en Hooge Raad aanwezig , den Regter niet zullen behoe-
ven worden overgelegd. Deze bepaling is te meer wen- J
schelijk , omdat sommige Regtbanken deze overleggingen
j tot een ondragelijk uiterste hebben opgevoerd. Met regt
H ik heeft Mr. D. VAN AKERLAKEN , in de Tweede Kamer der ‘
j Staten-Generaal , bij de jongste behandeling der begroo- 4
ting van justitie , daarover geklaagd.
l Het moet evenwel aan partijen vrijstaan, inzage van
die stukken te nemen en tevens, ten hmm icoste , van den J
Griffier volledige afschriften daarvan te vragen en te n
l bekomen. Dat is een regt van partijen , en is in zaken l
voor appel vatbaar noodig. l
De mededeeling der bewijsstukken, acten , brieven enz.,
gedurende den loop van het geding geeft meer stof tot
jy r aanmerking. Zij is in summiere zaken en die van gewone `
behandeling zeer gebrekkig geregeld. j
De omslagtige naauwkeurigheid der oud-Hollandsche
praktük met hare appointementen , verstekken van pro- ’
jl ductie en ampliatie-inventarissen , zal wel door niemand
worden teruggewenscht. Maar het is toch noodig de me-
dedeelingen van stukken , even als de dingtalen , behalven
5 in buitengewone gevallen waarin de Regter de termünen . _
i. moet kunnen verlengen , binnen zekere grenzen van tijd I
Ti te besluiten. Er behoort een tijd te worden bepaald tot het
maken en mededeelen van eenen inventaris der stukken
F welke in het proces worden gebragt , en na die mede-
f deeling moet geene veiüere productie worden toegelaten. ~
ij Geschiedt dit niet, dan blijft men , tot groot ongerief
eener bezadigde behandeling van zaken , aan eenen vloed
vi van mededeelingen, tot den dag der mondelinge voor-
K dragt toe, blootgesteld. _
k
ll