HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 22

JPEG (Deze pagina), 816.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

20 -
` Ik geef wijders in bedenking , om in de materie der
exceptiën , welke mij overigens voorkomt zeer goed, naar
i den eisch der zaak , in ons Wetboek geregeld te zijn ,
I tusschen art. 160 en art. 161 Burgerlijke Regtsvordering,
1 een nieuw artikel te plaatsen , houdende , dat het den
` ' eischer toegelaten wordt , nadat de wederpartij eene of ·
eenige dier exceptiën heeft opgeworpen , welke met het
andwoord tegelijk moeten worden voorgesteld , onder aan- j
j bieding der bij de wederpartij gevallen kosten , af te zien l
j van den eisch , zoo als die is gedaan , en in gevallen , I
­ waarin dit mogelijk is, bij dezelfde acte op nieuw eisch te
doen. In verschillende gevallen zal dit den eischer wel
rl niet mogelijk zijn , omdat enkele exceptiën tegenover elke
vordering des eischers zullen kunnen gesteld worden.
Maar in andere zal zoodanige bepaling , tot bekorting der
zaak en vermijding van nieuwe dagvaardingen nuttig zijn,
en een geheel uitmaken met het voorschrift van art. 134 l
· Burgerlijke Regtsvordering. Ik neem dit denkbeeld over .
uit de procesorde van den Staat van New­York , welke V
op dit oogenblik reeds in de meeste Noord-Amerikaansche
Staten is ingevoerd. .
c. Het leveren van bewqls. j
E . Bewüs wordt in een geding geleverd of door die mid- _
Q delen , welke de I/Vet in de VIM , VIIM , VIII*“’ en IX‘1° ‘
afd. , III"°“ titel, 1*8 boek behandelt , of door het over- _ _
ik leggen van acten , brieven enz. ­ F _
I Het hooren van getuigen , de geregtelijke plaatsopne-
l ming , het berigt van deskundigen , en het hooren van
{ partijen op vraagpunten , zijn rn. i. doeltreffend geregeld.
1 Eene verandering is echter wenschelijk, welke aan de
geschilvoerenden in de meeste zaken zeer vele kosten en I
tijd zal besparen. WVaaro.m, mag ik vragen , moeten ’
i : >
E l
»
li B t