HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 21

JPEG (Deze pagina), 783.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

19
te zgn. Ook art. 326 is trouwens , zonder dwangmiddel ,
P slechts eene vriendelijke aanmaning en niets meer.
· Het is niet meer dan natuurlnk , dat ten gevolge van
dit alles , de deliberatiën der Regters over de te vellen
vonnissen veel langer duren , dan anders noodig zoude zijn.
M. i. zal men wel doen dit stelsel te laten varen en
een ander aan te nemen. Daarbn zullen dan de recitatie-
ven der vertegenwoordigers van partijen ter audientie
kunnen wegvallen; - er zal voor behoorlijke inachtne-
s ming der termijnen moeten worden gezorgd niet de daartoe `
noodige strafbepalingen , zonder echter toevlugt te nemen
l tot de middelen van purge en relief uit de oud-Holland-
sche praktük. De middelen , om den Regter van de zaken
de noodige kennis te doen dragen vóór de mondelinge
J voordragt , zijn , geloof ik , niet moeüelijk te vinden.
Tw.?
Alle vreemdelingen, eischers zünde enz. , zün gehou­
den , ten i.>e-rene/ce der zvederpartg , zekerheid te stellen voor
de betaling der kosten enz. De wederpartü verzoekt dit
natuurlijk , gerustheidshalve , altvgja'. Zonde het dus niet
. tot bekorting van dit préliminair geding leiden , te bepa-
len , dat alle vreemdelingen, eischers zijnde of enz. ,
_ zvevpligt zyn , op stralïe van nietigheid der dagvaarding ,
voeging , enz. , bij de dagvaarding enz. zekerheid aan
te bieden voor de betaling der kosten, schaden en inte-
ressen? Het stilzwijgen der wederpartn op het aanbod zoude
met goedkeuring gelijk gesteld, en tegenspraak onmiddel-
in/c door den Regter beslist kunnen worden. Dit geding
zoude alsdan op den eersten dienenden dag kunnen afloopen.
ll *) Deze nietigheid behoorde echter, omdat het hier niet geldt eene
zaak publici ordinis, maar een favour voor den gedaagde, alleen op
zyn verzoek te worden uitgesproken.