HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 831.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

jj nvr V . ,
l I
lj ,·
ll
ä ` . ï
:
is
miere en dikwerf ook der niet summiere zaken (want niets
verbiedt dit), geschiedt ter rolle. De Procureurs lezen de H
j conelusiën , de Regter hoort ze of hoort ze niet, maar
I zeker is het, dat hij door van acht op acht dagen eonelu-
j H sien te hooren lezen , in wie weet hoeveel zaken , daarvan
j moeijelijk eenig duidelijk denkbeeld kan vormen. Conti-
{ nuatiën op continuatiën worden gevraagd en door den
l _ Regter verleend , zonder dat hem de zaken genoegzaam
‘ bekend zijn. Het sohemert hem van het lezen der conclu-
A siën , en weigering van continuatie is niet wel mogelük ,
H want de WVet is op de termijnen zeer rekkelijk. De artike-
len 138 en 139 zijn modellen van wetgevende bepalingen , `
die niets bepalen. Het gevolg is , dat partijen doen wat zij
{ willen. De slenter is er eenmaal in. De Regter heeft zoo
j goed als niets te zeggen. Wat is het gevolg , of kan dit l
j y ten minsten zijn? Dat de zaken veel te lang duren; -
dat een behendig verweerder met den ­eiseher spelen kan ,
_ als de kat met de muis; -- dat de Regter, vóór de mon-
j delinge voordragt in den regel bitter weinig van de zaken
l te weten krägt , en dus ook de pleidooijen, zoo die duister
[ of verward zijn, ’t geen mogelijk is, niet kan volgen en .
ii doorzien; - en eindelük, dat de partijen, ten gevolge van
dat alles, noodelooze kosten hebben.
De voorbereiding des Regters tot de pleidooijen is een
l zeer gewigtig punt. Het is bij de VVet volstrekt niet gere-
? geld. Een artikel, wat hiertoe zonde hebben kunnen
j leiden, schijnt verdwaald te zün. Men vindt het in den
vijfden titel lm boek, van het Opmbctcw Zllinisterie,
art. 326. Was het noodig bevonden, de leden van het
J Openbaar Ministerie , in zaken van gewone behandeling,
» die vóór de mondelinge voordragt te doen kennen, zoo
behoorde dit zeker voor den Regter dubbel noodig geacht
.. 1 ;
x ;
j i "
j ,
1 1
i «