HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 802.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

Q 17 a
scl1en den dag der dagvaarding en dien der verschijning l
` Procureur worden gesteld en de acte daarvan beteekend
J worden? Waaroin niet deze onnoodige kosten vermeden ,
en eenvoudig , zoo als geschiedt in zaken op korten ter- P
l mijn ingesteld, voorgeschreven , dat in alle zaken de
~ Procureur of vertegenwoordiger ter audientie zal gesteld
worden? Dit zoude kosten sparen en geen bezwaar opleve­ P
ren , want de Grifïier houdt aanteekening van de Procu-
reur-stelling ter audientie. _
b. El/ce zaak moet be/mopt, maar clalclelglc, worden
volclongevz , met lcemzisneméng des llegters van het geding.
l Er zijn niet wel losser, onbepaalder, en dus voor de
I partüen kostbaarder regels uit te denken , dan die , welke
ons Y/Vetboek bevat. Reeds de heer Mr. QUINTUS maakte l
W · bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer der Staten- l
· Q Generaal dezelfde aanmerking in een zeer grondig advies , te
I vinden bij V . D. HONERT, `Wetb. van Burg. Regtsv. , pag. 246. l
Z De termijnen tot instructie der zaken zijn eigenlijk ‘
i geheel en al aan het goedvinden van partijen overgelaten , P
. · vermits de Regter in de Y/Vet voorlichting noch steun
vindt, om daarin orde en regel te brengen. En , ten r
j andere , de voorbereiding des Regters tot het aanhoo1·en
der pleidooijen ontbreekt zoo goed als geheel.
P E is In zaken van gewone behandeling gaat nu in den P
regel de instructie buiten den Regter om. De conclusiën
l worden bij acte van Procureur tot Procureur beteekend. t
‘ i Daarna brengt de meest gereede partü de zaak ter rolle , en
alsdan worden, ten dienende dage, alle die conelusiën ,
natuurlhk te midden van andere zaken , achtereen voor-
gelezen en dag van pleidooi gevraagd. Aldus wordt de
Regter voorbereid tot de pleidooijenl i
. De instructie der zaken op korten termijn , der sum-
§ i