HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 775.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

' 16
JJERDE BRIEF.
j J[’lä7’L]L€67“ J ,-
J Na de verschijning en vertegenwoordiging van partijen in P
regten, komt het eerst in aanmerking eene goede regeling van:
B. het geding. ~
Eene goede litiscontestatie is het voorname bestanddeel
van een regtsgeding. Hare elementen zün zeer eenvoudig.
Het geschil ·toch moet
ez. bij den bevoegden Regter worden aangebragt en de
, wederpartij verschijnen;
b. het moet beknopt maar duidelijk worden voldongen, ”
met kennisneming des Regters van het geding;
c. partnen moeten de bewijzen deriregten of feiten , waarop
zij zichberoepen , leveren en aan elkander mededeelen ; =
cl. eindelük moet , zoo noodig , de mondelinge voor- ‘ _
dragt der zaak plaats hebben. ‘ l
· j Ik ben, s. m. , van meening, dat onze Burgerlijke
Regtsvordering deze vier punten , waarin de loop van een j
regtsgeding tot aan het eindvonnis toe is vervat, op weinig . ·
H naauwkeurige , maar vrij omslagtige en kostbare wijze
heeft geregeld. Het bewijs dier stelling kan door een kort
overzigt hare bepalingen op elk der aangestipte punten
worden geleverd. H B
_ a. Het acmbrmzgen der zaak bg dan bevoegden Regter, en
de verschäning der wederpartj. B
1 Ten aanzien van dit eerste punt heeft de praktijk , , `
j zoover mij bekend is , tot heden geene overwegende bezwa­
ren opgeleverd. De zaak wordt aangebragt door de dag-
l ’ 4 vaarding en inschrüving ter rolle. Waiineer de verweerder
ik niet verschijnt , wordt verstek verleend , enz. Hierop is
j ~ geene aanmerking te maken. Maar waarom moet tus~ ~
il
z · ·
I . . . e ”