HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 812.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

. 13
' liet op verschillende plaatsen , waar niet dan gegradueerde
Procureurs zijn gevestigd, eenen Advokaat nu facto on-
mogelük geworden is zich neder te zetten.
Alle twistgedingen over eigendom, enz. worden gebragt
voor de Kantongeregten , de Regtbanken , en , zoo de
Provinciale Hoven wegvallen , voor den Hoogen Raad.
De vertegenwoordiging voor laatstgemelde is door het
_ voorstel van den heer VAN SENDEN genoegzaam geregeld.
I Z Ik geef evenwel in bedenking , of de bepaling van art. 20 der
,` Burgerlijke Regtsvordering , dat partijen hare eigene zaak
l mogen bepleiten , niet zoude kunnen wegvallen? Er is tot
I heden bijna nooit van die bepaling gebruik gemaakt. En
j met reden. Waiit, als de instructie der zaak door Regts­
T geleerden geschiedt , zullen personen , in regtszaken onbe-
; dreven , het niet wagen de mondelinge voordragt te houden.
E Indien dit echter verlangen , zal het den Regter niet j
· i büzonder wenschelük voorkomen , en doorgaans meer tot
T last zijn dan tot inlichting strekken.
Bü de aanstaande? herziening onzer Regterlijke Organi-
satie zal zeer waarschijnlük de regtsmagt der Kantonregters
H eene uitbreiding erlangen. Het wordt alsdan dubbel noodig
” in overweging te nemen, door welke personen de gedingen j
q bü de Kantongeregten zullen worden gevoerd. I
Toen de Regering bn de behandeling van art. 57 der j
j Burgerlijke Regtsvordering het niet raadzaam vond de
si kosten van eenen gemagtigde , in zaken voor het Kanton-
if geregt dienende , onder de proceskosten te begrijpen , i
i _ grondde zij vooral hare meening hierop: i
' ‘ « dat daardoor - aan eene menigte nuttelooze en l
» schadelijke zoogenaamde zaakwaarnemers zoude
l H » worden in de hand gewerkt » **).
A "‘) Zie nm 1>x·;1< noxxmr op het art.