HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 14

JPEG (Deze pagina), 854.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

(
I
, 12
i doen o Jtreden als revtscreleerden verte<renwoordi<rer en ·
j l > b ze Za e
g büstand der partijen; in de laatste , welke geene zoo om-
; vattende regtskennis vereischen , aangestelde Procureurs.
i ‘ Ik geloof dat te en zoodani<>‘ lan hetwelk uit het
j e = ze P >
E oogpunt van het algemeen belang moet worden beoordeeld ,
i geene steekhoudende bedenking te maken is. Te minder,
j Wanneer zeer veel van het rol- en forinulierwerk, van het
j machinale der praktük , gelijk ik hoop aan te toonen , kan _ ·
wegvallen De tegenwerpingen, welke zouden kunnen <
j worden gemaakt, acht ik door den heer VAN SENDEN zelf ,
g, zoo overtuigend beantwoord , dat eene verwijzing naar zgn V
werkje mij hier voldoende voorkomt T).
I
l Het s reekt van zelf dat zoodani e veranderin niet g
,f zonder overgangsmaatregel ten gunste der nu fungerende , i
ii · vooral der on ecrradueerde Procureurs eschieden 1noet· ~
ä ° °
waarbij echter in het oog moet gehouden worden, dat de
ii . · .
overgang, door de toelating van gegradueerde Procureurs , j
gemakkelijk is gemaakt. Van de 170 in ons vaderland aan- t
j' gestelde Procureurs zgn er reeds 70 gegradueerd , zoodat
ii
*) De eigenlijke Procureurs­verrigtingen zijn niet zeer moeijelijk of
van grooten omvang. Vroeger was dat anders. Men vergelijke de ”
i omslagtige en taedieuse werkzaamheid der Procureurs, volgens den
‘ oud-Hollandschen processtijl, met hunne tegenwoordige pligten. Het ·
2 weinige formulierwerk, wat nu door hen gedaan wordt, bedraagt
i zeker geen vijfde van het vroegere, maar laat hun ruim tüd, tot ver-
vulling van, zoo als v. D. LINDEN 1.1. (II. pag. 27) zegt: ,, hun post ir
_ ,, en plicht, om op de gronden der pleidooijen, en de objectien van Q
, ,,partüe, rijpelijk na te denken." . j
T) De Hoogleeraar Mr. J. van HALL (Nieuwe .Bz)'dmgen, enz. II. 3. -
5 pag. 521) meent, dat de schifting tusschen litigieuse en niet litigieuse ' ‘
. handelingen niet wel te maken is, omdat vele dier niet litigieuse han-
i delin en door Mr. VAN snnnnn 0 genoemd, tot tegens raak en stri'd · .
g z Pe zu P J
j aanleiding kunnen geven. Welriii, zoodra zij die aanleiding geven,
»j worden zij per se litigiense, en gaan, uit handen des Procureurs, in
Q in die van don Advokaat ovcr. Niets belet dit te bepalen. u
LI
­
ii
j I
l
l
K