HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 817.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

11 g
en wier aanzien in de eerste plaats berust op de inacht-
neming van den regel, vervat in de woorden van BON-
CENNE: « les devoirs de l'Avocat sont ceux de l’l1omme le
» plus sévèrement intègre. »
De Advokaat vertegenwoordigt echter niet de partäen in
regten. Hij is niet dominus litis , ten onzent ten minste.
is het in Pruissen , Hannover , Noord-Amerika ,
Genève , met niet weinig voordeel voor de beurs der
geschilvoerenden; - het is hem in onze Oost­Indische
V bezittingen , zonder eenig nadeel voor den loop der zaken ,
· toegestaan; - de bekwaamheid daartoe kan hem niet
4 worden ontzegd , want het geheele proces , van de dag-
vaarding af tot het eindvonnis toe , rust vooral op zünen
ijver, züne bedachtzaamheid en kunde maar desalniet-
temin - onze Wetgeving verbiedt hem de representatie van
partijen in regten: ten zij hem eene bpzondere aanstelling
als Procureur verleend
_ Ik ben overtuigd , dat de dagen dezer wetgeving geteld _
zijn; dat het stelsel , om partijen in regten te doen bijstaan
door eenen Procureur, welke weder op züne beurt door
eenen Advokaat wordt bijgestaan , uitgediend heeft, en dat
v daartoe niet het minst zal hebben bijgedragen het uitvoerige
· en verstandige Werkj e van den heer Mr. E. G. VAN SENDEN,
de Nederlcmdsche Regtsbedeeling, met wiens voorstellen ik
· i , in geval verandering plaats heeft, geheel vereenig. I
De schrijver gaat uit van de onderscheiding der werk-
ï zaamheden bij de Regtbanken , enz. voorkomende.
i verdeelt die in zoodanige, welke tot regtsgedingen betrek- .
Q I king hebben, litigieuse, en andere, welke niet van liti-
I gieusen aard zün. In de eerste wil hij den Advokaat alléén ‘
*) In de oud­l·Iollandsche pral·:tijk werden daarom de stukken ook door f
’ den Advokaat geteckcnd. Zie v. D. 1,1Ni>nN , Jud¢`cz'ec/c l’m/ctgïïc, I, pag. 99. §