HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 12

JPEG (Deze pagina), 836.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

10
i Proeureurs. De behoefte , waaraan zouden voldoen ,
H eischte eene vrije keuze van personen , die de gelegenheid
en de bekwaamheid bezitten moesten tot het waarnemen
i en verdedigen der belangen van anderen in regten.
De geschiedenis bleef niet getrouw aan dit beginsel. De
* vertegenwoordiging werd aan banden gelegd , de vrijheid
ï werd bediening , zoo niet ambt. Het groote aantal der
. Prooureurs werd, niet zonder dringende redenen, beperkt,
en eene aanstelling is in vele landen, ook bij ons, de sleutel
‘i geworden van dezen werkkring. De vertegenwoordiging V
van partüen in regten heeft , in den loop des thds , hare .
- vrijheid verloren, en is gebonden geworden aan daartoe
l aangestelde personen , welke , vreemd genoeg , volgens de
Wet niet behoeven te zün Mrs. in 'het regt. De vertegen-
= woordigers van partijen hebben niet noodig , - de WVet
§ stelt het vast, - grondige Regtsgeleerden te zgn.
Er ligt, dat is blijkbaar, zekere tegenstrüdigheid in den
loop dezer aangelegenheid. Het einde staat op tegen het
begin ;` ­- het gevolg tegen den oorsprong. De behoefte E
eischte vrüe keuze van vertegenwoordiging; - er is een
A stand opgerigt van Ofüoiers Ministériels , uit wier leden ,
maar niet buiten welke , de belanghebbenden moeten kiezen! v
ï De behoefte verlangt veqtsgeleerden bijstand; - de per Za ·
I loi hebben de vertegenwoordigers van partüen de grondige
kennis niet van noode, welke tot het Meesterscliap in het ­ i
Regt wordt gevorderd. ·
Maar de Wet wil niet , dat de burgerij hierbn te kort è
kome! Zn heeft gezorgd voor eenen stand van Regts­ `
geleerden ex professo , wier leden hunnen gewigtigen
werkkring niet mogen binnentreden , dan na jaren van T
t kostbare studiën en eene reeks van moeüelijke beproevingen;
wier orde bloeit in zelfstandigheid en vrije mededinging , i
s
5