HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 815.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

1 H `ïz.
I ` ‘
(
_ ­ niet even goed in staat hunne regten uit een te zetten en
te verdedigen; maar bovenal, de regtsbetrekkingen der
menschen werden van lieverlede menigvuldiger en meer
ingewikkeld dan in die oudste tijden der geschiedenis ; de
wetten vermeerderde langzamerhand in aantal en kunstig
V zamenstel: - het gewoonteregt zelf groeide aan in rüke
verscheidenheid. Van daar, dat deze oudste van alle '
regels van Regtsvordering', de verschüning van partüen
_ V in persoon , in zijne letterlijke opvatting moest opgegeven
Worden. De vertegemu00o·di_qing der partüen in regten werd,
hoewel noode , toegestaan.
De Romeinsche Regtsgeleerden , bij hunne overige l
4 g verdiensten , tevens groot in het scheppen van fictiën ,
i waardoor de overgang van oude , maar onhoudbare , tot
; nieuwe, maar bruikbare regtsregels gemakkelijk gemaakt
, werd, vonden er nu ook deze {ictie op uit, dat wel de 1
partijen zouden worden vertegenwoordigd , maar dat tevens ,
§ uit ontzag voor het oude gebruik , de vertegenwoordiger j
zoude worden aangemerkt als de partü zelve , als de
{ eigenaar, de meester, de eigenlijke man van het regts­
1 geding, dominus Zitis
Ziedaar de oorsprong van den Proczweur (Avoué ,
­ Attormzy, Anwctlt, enz.).
Zal ik een overzigt geven van de geschiedenis der · V
Procureurs? Het is voor mun doel niet noodig. Ik wensch .
alleen hunnen oorsprong te kenschetsen en met een enkel -
· woord aan te teekenen , aan welke behoefte der maatschappij .
deze stand zän bestaan dank wijt. 1
Het belang van het algemeen schiep den stand der
*) Men zie over het regtsgeding te Rome het VOO1‘i)1`Ci'I`Blül{G werk van j
mm. mmzme , Geist des Römischen Rechts, I, pag. 145 en volgg. en pag. ä
_ 171, verg. pag. 307, en L. 123 D. de ¢·eg.jm·. lnstizz. IV. 10. L. 22 en 23 p
Cod. de procur. L. I. § 2. I). de procmx L. IV. §ult. D. de appel?. et relax.
1
·E
I
. l