HomeBrieven over de burgerlijke regtsvorderingPagina 10

JPEG (Deze pagina), 703.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 37.26 MB

. [ ·
8
E A. de verschijning en vertegenwoordiging van partüen _ -
l in regten;
B. het geding;
C. de vonnissen en hunne ten uitvoer legging; '
D. de kosten van het geding en de invordering daarvan;
E. de middelen tot bewaring van zün regt , en het
kosteloos procederen.
Ik ben , enz.

A TWEEDE BRIEF.
llüjnheerl K
Ik maak bij mijne beschouwing van het Wetboek van 1
j Burgerlüke Regtsvordering een begin met
i _A. de versc/@'¢zin_g en vertegenzveordéging van partijen in
eregten. l
I Er ontstaat een geschil over het en dgn. Partüen {
_« kunnen de zaak niet in der minne vereffenen en de Regter ‘
moet worden ingeroepen , ten einde eene beslissing te i ik
geven. Welke zal de eenvoudigste weg zijn om de zaak ter - `
kennisse des Regters te brengen, hem behoorlük in te
lichten en zijn oordeel te vernemen? Zeker die , welke ook
lj in de oudste tnden alom bestond , dat'de partüen zelve ,
in persoon , voor den Regter verschijnen en hunne belan­ `
j gen voordragen. Zoo was het eertüds te Rome, te Athene,
J in Engeland, Frankrijk , Duitschland , enz. Zoodanige
ig aartsvaderlüke wijze van regt vragen en regt ontvangen
l kon evenwel niet stand houden. Partijen kunnen niet
altijd in persoon verschijnen; zij zän zeer dikwerf niet of `
*1
Ii .
E .