HomeIets over de belangen van het notarisambt, naar aanleiding van het Wets-ontwerp tot regterlijke indeeling van ons rijkPagina 7

JPEG (Deze pagina), 807.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 4.71 MB

`
lá `
.
I
i ‘ 7
Arrondissement werkzaam te zijn, en alzoo met de Arron-
dissements­Notarissen werden gelijk gesteld, waarop deze
` laatsten zich hierover beklaagden, en dit wilden tegen gaan,
doch hierin niet zijn geslaagd. Hier toch was het een ge-
_ heel ander geval; het was hier alleen uitbreiding, geene be-
gïg perking; de Arrondissements­Notarissen konden alleen vree-
zen voor de concurentie der kantons­Notarissen, en voor het
algemeen werd de keuze van een’ Notaris grooter. Men
'`d· kan dus _niet zeggen, dat hierbij de regten der Notarissen
`Vil_ sf werden verkort. i
Wij merken nog op, dat, mogt ons gevoelen in deze
‘ door de regering niet worden omhelsd, het ook noodig
’ zoude zijn, het laatst bij Koninklijk Besluit van 3 Fe-
? bruarij 1861 voor ieder Arrondissement, vastgestelde maxi-
mum van het getal Notarissen eene herziening te doen
ondergaan.
Ofschoon wij dus van oordeel zijn, dat zelfs, wanneer de
Wet daarover geheel zal zwijgen, de Notarissen het regt
U blijven behouden, hunne ambtsbediening uit te oefenen
overal, waar zij dit tot dusverre deden, zoo ware het toch
ij te wenschen, dat de Wet hier duidelijk sprak, en alzoo de
x regten der Notarissen voor altijd verzekerde, opdat later
nooit eenige bedenkingen daartegen kunnen worden inge-
i bragt, of spitsvondige redeneringen er hunne aanvallen
f tegen rigten.
l A ' Voorzeker! Het zoude een slag zijn voor het gansche
4 Notarisambt, dat toch reeds ­­ zooals bijna algemeen wordt
erkend -­ hier te lande in vele opzigten in verval is, en
; eerder ondersteuning en krachtige medewerking behoeft.
De zaakwaarnemerij zou er door worden aangemoedigd,
en de zaakwaarnemer, wiens onbeschaamde handelingen
j op sommige plaatsen toch dikwerf de perken te buiten
j gaan, zou er een poorslag te meer in vinden, om zich te
` verheffen tegenovdh den Notaris, en daar waar sommige ’
I
i .

I