HomeIets over de belangen van het notarisambt, naar aanleiding van het Wets-ontwerp tot regterlijke indeeling van ons rijkPagina 5

JPEG (Deze pagina), 787.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 4.71 MB

5
in andere gemeenten, die tot hun nieuw Arrondissement
behooren, zijn zij vreemd, hunne naburige Collega’s heb-
ben daar het vertrouwen, en vele Notarissen, wie1· stand-
plaats eene kleine gemeente is, en wier praktijk daar ter
plaatse dus zeer gering moet zijn, zouden hun bestaan voor 4
een groot deel in de waagschaal zien gesteld.
Men bewere toch niet, dat dit alles slechts in schijn
waar is, of hoogstens van korten duur zou zijn, tot staving
daarvan `aanvoerende, dat de Notarissen spoedig in hun
nieuw Arrondissement l1unnen werkkring zullen trachten
uit te breiden, ja door noodzakelijkheid gedwongen, geene
middelen zullen ontzien, en daarin ook zouden slagen.
· refill? Van dit denkbeeld huiveren wij terug; daargelaten toch
het onaangename, dat er altijd voor Notarissen in gelegen
‘ is, om werkzaamheden te zoeken, zoo zouden hierdoo1· de
, kwade praktijken in de hand worden gewerkt, en de Wet-
gever alzoo zelve de oorzaak zijn van zedelijken achteruit-
_A 4 gang van het Notarisambt.
jl En niet alleen voor de Notarissen zelve, maar ook voor
· hunne clienten zoude het zeer onaangename gevolgen na
I , zich slepen. Velen zouden zich gedwongen zien, eene an-
dere keuze omtrent hun Notaris te maken, en zicl1 den
, Notaris, die sints een aantal jaren hun vertrouwen bezat,
eensklaps willekeurig zien ontnomen, om aan andere hun a
· welligt geheel onbekende Notarissen hunne zaken in handen l
te geven, en hun vertrouwen te schenken. V
Na aldus aangetoond te hebben, dat het èn voor de No-
tarissen èn voor het algemeen eene zaak van het hoogste l
belang is, en het onbillijke en tevens nadeelige er van te
hebben doen uitkomen, zullen wij thans ook het onwettige
er van doen zien, en onze meening trachten te ont-
wikkelen, dat het nimmer de bedoeling des Wetgevers kan
geweest zijn, om de Notarissen eenigermate in hunnen ambts-
kring te beperken.

.