HomeIets over de belangen van het notarisambt, naar aanleiding van het Wets-ontwerp tot regterlijke indeeling van ons rijkPagina 4

JPEG (Deze pagina), 761.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 4.71 MB

ä
4
Rijk, bevattende de bepaling van de zetels en het regtsge­
bied der Geregtshoven, Arrondissements-Regtbanken en
` Kantongeregten. .
i Door de groote wijzigingen, die dit alles heeft ondergaan,
zijn, als van zelve spreekt, vele algemeene en bijzondere
belangen in het spel; vele klagten zijn ook reeds opgegaan
` en adressen daaromtrent bij de Tweede Kamer inge-
komen.
Bij deze veranderingen zullen ook de belangen van vele
t Notarissen gemoeid zijn, ja, niet alleen van vele Notarissen,
maar van het gansche Notarisambt in ons vaderland.
Dit alles schijnt door velen verschillend te worden uit-
gelegd en opgevat. Hierover eenige opmerkingen mede te » m””“‘?
deelen, en zoo mogelijk eenig licht te verspreiden, is het
r doel van deze korte schets. ‘
A Door sommigen is het gevoelen geopperd, dat de Nota- I
rissen in het vervolg hunnen werkkring zouden beperkt
zien tot het Arrondissement, waarin bij de nieuwe organi- _‘
satie hunne standplaats ligt, en dat zij dus in gemeenten, pl
die vroeger tot hun Arrondissement behoorden, doch thans ·
bij een ander Arrondissement zijn ingedeeld, hunne ambts- {
bediening niet meer zouden mogen uitoefenen, op grond,
dat het ressort van den Notaris is het Arrondissement, ,
waarin hem bij zijne benoeming zijne standplaats is aange-
wezen, en dat hij dus daar alleen, alléén binnen den kring .
van dat Arrondissement acten kan verlijden, die de kracht
van authenticiteit bezitten.
En werkelijk! ware dit het geval, dan hadden de Nota-
rissen gegronde redenen tot klagten.
Velen toch zouden hunne praktijk voor de helft, enkelen
· welligt voor nog grooter gedeelte zien verloren gaan. In
gemeenten nabij hunne standplaats, waar dikwerf geene an-
dere Notarissen gevestigd zijn, en waar zij gewoon waren,
hun ambt uit te oefenen, mogen zij dit niet meer doen;