HomeIets over de belangen van het notarisambt, naar aanleiding van het Wets-ontwerp tot regterlijke indeeling van ons rijkPagina 3

JPEG (Deze pagina), 582.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 4.71 MB

1 ;¥%“"' T"' 1
"\.JLOCJ`­’7"
" Den een en dertigsten Mei des vorigen jaars werd
aan ons vaderland eene nieuwe Regterlijke Organisatie ge-
geven. ­
De behoefte daaraan werd sedert verscheidene jaren door
allen gevoeld, die in de gelegenheid waren, de werking der
. vorige te ondervinden.
Bij het uitvaardigen dezer wet werd het tijdstip harer
in werking treding bepaald op 1 Januarij 1862: Deze
tijdsbepaling bleek al spoedig te kort genomen te zijn, daar
nog het een en ander vooraf moest worden geregeld, en
werkelijk werd den 17 December 1861 de termijn ver-
lengd, en om nu geen tijd te kort te komen, bepaald op
1 September 1863. p
Weinige weken geleden heeft dan ook het licht gezien 1
het Ontwerp van Wet tot Regterlijke indeeling van ons
1
1
1
1