HomeLaatste stukken betreffende het Noordzeekanaal en het SpaarnePagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 14.61 MB

_ 7
. zelfde en de voorgenomen werken zullen ook een krach-
T tigen stoot geven, dat het Binnen- en Zuiderspaarne tot
« aan de ringvaart, op gelüke diepte worden gebracht.
_ I « De door Ged. Staten voorgestelde vereenvoudig om de
` i diepte van het Spaarne in plaats van op 4, 20 M.-AP.
voorloopig te brengen op 4M.-AP. achten zij in strijd
; met het gevoelen van den Hoofd­ingenieur, evenzoo met
j dat van Ged. Staten, die zelven vroeger de eerste diepte
I r noodig hebben geacht. Zü begrijpen dit voorstel niet, even-
‘ min het nu door den I·loofd­ingenieur uitgebracht advies,
{ zoo geheel in strijd met dat van 1876,toen hij op juiste
gronden den aanleg van den slagdrempel der te Spaarn- _
j { dam te bouwen sluis op 6 M.-­AP. voorstelde. In züne
{ vroegere adviezen werd zelfs met klem en nadruk uiteen-
j gezet, om de zeeschepen van het Noord-zeekanaal naar
‘ en dóór Haarlem te brengen.
~ . De stellige overtuiging van B. en W. is, dat eene uit-
dieping van het Spaarne tot op 4M.-­­AP. en zonder een
nieuwe sluis, der gemeente niet baat, althans niet voor
het doel dat de Raad zich heeft voorgesteld; geene zee- K
{ p c schepen zullen dan naar en dóór de gemeente kunnen A
Y varen. Op grond daarvan meenen zij te moeten voorstel- x A
. € len aan Ged, Staten te berichten; dat het Gemeentebe­ I
j stuur van Haarlem niet wenseht mede te Werken tot die
· verdieping, veel minder nog het ’/,, in de kosten, aan-
g vankelük van het Hoogheemraadschap van Rünland ge-
vraagd, ten laste der gemeente te nemen, doch dat het
I _ · Gemeentebestuur van Haarlem verzoekt, dat op zün aan
de Provinciale Staten van Noord-Holland gericht adres,
_ door die vergadering eene beslissing genomen worde,
t en dat door den Koning beschikt worde op het aan Züne
Majesteit gericht adres, waarbü de concessie voor de
~ . uitvoering der voorgenomen werken gevraagd wordt:-
, Indien men den loop dezer zaak gevolgd heeft, zoo
. als wü die in ons eerste artikel vermeld hebben, dan is
I daaruit gebleken dat de oorspronkelijke bedoeling was,
` zoowel de sluis te Spaarndam als het Spaarne met de
e; afmetingen van zijkanaal O in overeenstemming te bren-
T gen. Volgens de adviezen van den Hoofd-ingenieur werd
’ daartoe vereischt eene verdieping van het Spaarne tot
­ Y op 4,20 M. A.P. met het oog op den afwisselenden wa-
t terstand van Rijnlands boezem. Het advies van de Kamer
4 · ..