HomeLaatste stukken betreffende het Noordzeekanaal en het SpaarnePagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 14.61 MB

_ i j . _ . r i <’
6 " I
nige concessie zoude behoeven, daar het zich over de i
verdieping van het Spaarne kon verstaan met de Pro- l
vincie, bü welke dat vaarwater in beheer is en wat den F
bouw eener sluis te Spaarndam betrof met het’Hoogheem­ _ .
raadschap van Rijnland. B. en WV. meenden die zienswijze j
te mogen bestrijden. Dat het Spaarne bij de Provincie
W in beheer is, dit volgt uit het convenant va11 1857 , doch L
dit betreft; alleen het houden van het vaarwater op eene I
diepte van 2,70 M.-AP, doch geenszins de aanhangige ‘ S
. zaak, nl. de uitdieping tot 4,20 M.-AP.; daarvoor en nog i
veel meer voer de sluis te Spaarndam 1S concess1e noo­ g
­ · dig, hetgeen in het oog springt ,_ wanneer in aanmerking i
wordt genomen dat de werken liggen buiten het gebied l
der gemeente en bij de uitvoering onteigening zal moe- i
ten plaats hebben welke moeilijk te verkrijgen is zonder j
dat concessie vodr de werken is verleend.¤Ged. Staten °
t bleven bij hun meeningadat de uitdieping zich over het i «
ä geheele Spaarne moet uitstrekken en sloten zich aan bij
K het advies van den Hoofd­ingenieur, alsof het algemeen i
belang, door de nu bedoelde werken niet zoude worden '
·,, gebaat. De gemeenteraad heeft evenwel getoond dit be- { . «
‘ zwaar te willen opheffen en verklaarde zich bereid ten
einden geen belemmering aan de volvoering van het be- -
langrijk werk lil den weg te leggen, om ‘]i 1n de kos-
· ten der verdieping van het geheele Spaarne bij te dra- ‘
5 gen en de werken, binnen de gemeente vereischt, tot - .§
§ stand te brengen. Van dat aanbod was geen gebruik kun-
g nen gemaakt worden, omdat Rijnland zich onttrok. Eerst ‘ ­
toen heeft de Raad besloten de hulp in te roepen van
(hiet cgi vankde lêroäincieaêen eindedvaä gvege ie ­
L xemeen e e wer en e oen u1 voeren oc an u1 · ­
I sluitend die, welke er toe konden leidan om Haarlem
wedcrtoegankelijk te maken voor zeeschepen, en dus te ` -
herstellen wat bedorven was. .
F`, Dat stelsel door de gemeente Zaandam gevolgd, vond ;
krachtige ondersteuning bij Ged. Staten, hoewel ook daar l
ge vtpriïrgänorxïen veigbeäering zicl1Dniet geïder uitstreàzt J
5 an o e s u1zen e aan am. e ver e ermg van e {
= Binnenzaan, dat was de hoop en verwachting van Ged.
i Staten, zou dan van zelf volgen; de verbindingen van de ”
; Voorzaan met het Noord-zeekanaal zou daaraan een krach­ · 7
Q tigen stoot geven. De zaak van het Spaarne is geheel de- ;
ll'; l ­ . ·
4 l {