HomeLaatste stukken betreffende het Noordzeekanaal en het SpaarnePagina 7

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 14.61 MB

r
l
{ te bevorderen ," dat het bestuur van Ränland zich aan
de voor dat Hoogheemraadschap zoo gewichtige zaak ont-
‘ trekt, en dat Ged. Staten , hetzü op advies van den Hoofd~
_ ingenieur van Waterstaat in Noord-Holland, hetzü om
- andere hun onbekende redenen, terugkomende op het vroe-
i gere aangenomen en voorgestane stelsel, hunne medewer-
r king slechts toezeggen voor eene verbetering van het vaar-
Q water in het Spaarne, op eene voor het beoogde doel ge-
; heel onvoldoende diepte, en den aanleg van de nieuwe
sluis te Spaarndam, die de Gemeenteraad zeer terecht
begrepen had, dat met die uitdieping van het Spaarne
j tot op 4,20 M.-A.P. hand aan hand moest gaan, van
het onderwerp afseheiden en geheel op den achtergrond
E plaatsen.
S Nu Ged. Staten, in verband met voormelde stukken,
, tot B. en W. de vraag richten, of zij alsnog wensehen
mede te werken, dat de verdieping van het geheele Spaarne
tot slechts 4 M.-A.P. zal plaats hebben, en de gemeente
ig ook het ‘/,, gedeelte in de kosten, aanvankelijk van R§n­
{5 land gevraagd, ook ten haren laste wil nemen, hebben
B. en W. gemeend, daaromtrent vooraf het gevoelen van `
2 den gemeenteraad te moeten inwinnen, en opdat deze "
Q in staat zü daarover een juist oordeel te vellen, de vol-
4 gende beschouwingen aan züne overweging te moeten
d onderwerpen.
jj Op aandrang der gemeente is zükanaal C op de diepte
van 4 M.-A.P. gebracht; alle handelingen hebben ten
doel gehad, deze gemeente in rechtstreeksche gemeen-
_·‘ schap te brengen met de zee. Dat doel was niet om het
Spaarne geschikt te doen zün voor de binnenlandsche
g scheepvaart, maar om het in dien toestand te brengen,
[ dat het ook door zeeschepen zoude kunnen bevaren wor-
den; Hiertoe is noodig eene nieuwe sluis met verlaagde
` slagdrempels , zonder dat, is de verdieping van het Spaarne *
onvoldoende. _ .
De Raad besloot toen tot het aanvragen der concessie
en der subsidiën, om reden dat op de vroeger gestelde
gronden, dat doel niet kon bereikt worden, dewül Rijn-
land zich onttrok, en hij volgde daarom den door Zaan-
dam ingeslagen weg.
Ged. Staten verklaarden in hun brief aan den Minis-
ter niet in te zien, waartoe het gemeentebestuur zooda­ ·
(
%
` I ·.