HomeLaatste stukken betreffende het Noordzeekanaal en het SpaarnePagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.02 MB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 14.61 MB

u' ‘
á 3
Ten slotte luidt de conclusie in hoofdzaak:
1". dat er van den bouw eener nieuwe sluis geschikt
voor zeeschepen te Spaarndam , thans geen spraak kan zijn;
p g 2". dat eene verdieping van het Noorder­Spaarne tot
é 4,20 gl. ­ï API; in iáiecr engen zin het plaatselijk belang
_ · van aar em evor ert, en
` , 3°. dat het algemeen belang daarbü slechts gebaat
wordt, wanneer tevens het Znider­Spaarne tot de ring-
;, vaart van den Haarlemmermeerpolder en de vaart door
l Haarlem in gelüke mate wordt verbeterd.
E De verzoekschriften gericht aan den genoemden Minis-
_ ter en de Prov. Staten , waren om bericht en advies in
lv hunne (Ged. Staten) handen gesteld.
ç Den 221ïen Jan. jl. richtten Ged. Staten eene missive
s- tot den inister onder overle ging van het schri`ven
van den Hoofd­ingenieur. Met lgdetrekking tot de aa‘i1ge­
Q? vraagde concessie hadden zü opgemerkt, niet in te zien
waartoe het gemeentebestuur zoodanige concessie zou be-
l hoeven. Ook al waren er termen om dat bestuur in zijn
1 voornemen te steunen, dan zou dit zich over de verdie­ ­
‘ ping van het Spaarne, alleen hebben te verstaan met de
E Provincie, bü welke dat vaarwater in beheer is, en over
ii den bouw eener sluis te Spaarndam, met het Hoogheem-
gi raadschap Rünland; alles onverminderd het toezicht van
gg de Provincie en het Rük, voor zooveel de waterstaats­
ä . belangen aangaat.
Ged. Staten bleven bij hun meening, dat de verbete­ j
ff ring van het geheele Spaarne tot den Haarlemmermeer- r
ll polder moest tot stand komen, en naar dien het beheer
j van het Spaarne, met uitzondering van het gedeelte in · .
Haarlem gelegen, in handen was van de Provincie, kwam
het hun meer regelmatig voor, dat het provinciaal bel
_ stuur het werk der verdieping uitvoerde met büdragcn
gg van de overige belanghebbenden, Zü zouden evenwel in
fi het plan deze wijziging willen brengen, dat de verdieping
‘ i van het Spaarne voor het oogenblik tot op 4 M. in plaats
‘ van tot op 4,20 M. - AP. werd bepaald, eene diepte bij den
, tegenwoordigen toestand der kunstwerken in het Spaarne
{ , voldoende en Welke wüziging aan later verdieping niet
, in den weg stond.
!, De gronden door den Hoofd­i.ngenieur aangevoerd tegen
§ het bouwen der sluis, zoolang zijkanaal C niet dieper is,
1
ls
en
xl .